Thống kê truy cập

3546512
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3108
25200
86157
3546512

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 7 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 41/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 31 tháng 7 năm 2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Nam Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  22,30C – 23,30C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 160C – 180C; độ ẩm không khí 83,3% – 88,3%; lượng mưa 65 –  102,5 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.644,6 ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 5.181,9 ha; đẻ nhánh 2.219,2 ha; đứng cái 1.453 ha; làm đòng 1.192 ha; trỗ 1.575,5 ha, chín 1.393 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 376,5 ha tại Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng, Đạ Huoai, Lâm Hà (giảm 62,9 ha), mật độ 122,5 – 1.600 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 68,3 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (giảm 105,7 ha), mật độ 0,7 – 5 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm  376 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 64,9 ha), TLH 2,2 – 24%;

- Khô vằn nhiễm 186,6 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (giảm 26,3 ha), TLH 5,6 – 30%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 367,5 ha tại Đạ Tẻh (tăng 152,2 ha), TLH 6 – 42,3%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha): so với kỳ trước

- Sâu đục thân gây hại 600 ha cà phê chè tại Đà Lạt (100 ha nặng), giảm 325,1 ha, TLH 18 – 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 212,6 ha cà phê chè tại Đam Rông, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà (giảm 271,4 ha), TLH 7,9 – 26%.

3. Cây chè (23.883,2 ha):so với kỳ trước

 - Bọ xít muỗi gây hại 2.506,1 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh (622,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 282,9 ha, TLH 2,1 – 25,5%;

- Rầy xanh gây hại 1.198,6  ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 473,7ha), TLH 4,4 – 19,5%.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 2.043,3 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 363,4 ha), TLH 8– 40,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 1.385,1 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 34,5 ha), TLH 9- 36,6%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.173,1 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (giảm 178,6 ha), TLH 8– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

Bệnh loét thân gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai (tăng 75,3 ha), TLH 8 – 20%.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 343,5 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 57,4 ha), TLH 8,6 – 33,6%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 519 ha tại Đạ Tẻh (tăng 28,7 ha), TLH 9,6 – 31,5%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (2.190,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 49 ha tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng (giảm 24 ha), TLH 4,6 – 20%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 306,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 160,6 ha), TLH 1,8–20%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 14,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 169,3 ha), TLH 6,1 – 30%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha):

Sâu cắn lá ngô gây hại 62 ha tại Đam Rông (giảm 98 ha),  TLH 2,5 – 6 con/m2.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng, rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Chi cục BVTV Lâm Đồng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và TTNN huyện Lạc Dương kiểm tra tình hình bọ xít muỗi hại cà phê chè. Kết quả: trên diện tích đã xử lý 612,4 ha tại Xã Lát hiệu quả của thuốc Supertac 500EC đạt 70,8%.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                             CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác