Thống kê truy cập

3546413
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3009
25101
86058
3546413

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 2 tháng 7 năm 2014

  SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 41/TB-BVTV                                                         Lâm Đồng, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 05/72014 – 11/7/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa đến mưa to và có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 220C – 230C, cao nhất 30 – 32,50C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, thấp nhất 16 – 17,80C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 83,5 – 94%; lượng mưa 85,5 mm – 170,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (8.405,0 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 2.053 ha; đẻ nhánh 1.601 ha; đứng cái 987 ha; làm đòng 677 ha; trỗ 1.713 ha; chín 1.374 ha.

 - Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 1.461,4 ha, mật độ 348,5 - 1.300 con/m2, tăng 810,9 ha so với kỳ trước.

- Ốc bươu vàng  gây hại  479,5 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (34,6 ha nặng tại Đức Trọng),  mật  độ  1,5 – 10con/ m2, tăng 236,7 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 888,3 ha (490 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh), TLH 8,0 – 75%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 15,2 ha tại Đạ Tẻh, TLH 6,7 – 30%, giảm 109,7 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại có su hướng tăng so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 210 ha (tăng 70 ha so với kỳ trước) tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Lạc Dương; bệnh khô cành nhiễm 206,8 ha; sâu đục thân gây hại 560 ha  cà phê chè tại Đà Lạt ((70 ha nhiễm nặng), tăng 140 ha so với kỳ trước.

- Một số đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước: ve sầu gây hại 2.640 ha, mật độ 20,9 – 107 con/gốc; bệnh gỉ sắt nhiễm 1.941,7 ha, TLH 3,7 – 20,8%.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại1.349,4 ha, giảm 726,8 ha so với kỳ trước.

- Rầy xanh hại 1.559,7 ha, tăng 569,4 ha so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 Các đối tượng dịch hại đều có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 392,4 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (137,5 ha nặng), giảm 242,5 ha; bọ xít gây hại 137,5 ha, giảm 390,2 ha; bệnh thán thư nhiễm 265,6 ha,  giảm 347,4 ha.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

Một số đối tượng sâu bệnh hại biến động giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 136,3 ha (có 21,8 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 185,6 ha; bọ cánh cứng gây hại 4,2 ha tại Đạ Tẻh; bệnh loét thân nhiễm 44,2 ha tại Đạ Huoai.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

  Hầu hết các đối tượng dịch hại gây hại cao su có xu hướng giảm so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 94,7 ha (giảm 167,6 ha); bệnh xì mủ nhiễm 10,9 ha (giảm 123,5 ha);  bệnh nấm hồng nhiễm 19,8 ha (giảm 114,6 ha).

7. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 237,2 ha, TLH 6,3 – 20% tại Bảo Lộc,Đạ Huoai

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Rệp hại  64,5 ha; gỉ sắt  nhiễm 12,9 ha.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.870 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 129 ha (36,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, TLH 7,8 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 110 ha (tăng 65 ha so với kỳ trước)

            - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Các đối tượng dịch hại: Sâu xanh gây hại 695,5 ha; bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 44,1 ha  tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 2405 ha so với kỳ trước); bệnh mốc sương nhiễm 44,1 ha; bệnh héo xanh nhiễm 44,1 ha tại Đức Trọng, TLH 2.5 -20%;

          - Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả nhiễm 99 ha tại Đơn Dương (49 ha  nặng) .

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại ít biến động so với kỳ trước. Trong đó bệnh mốc xám nhiễm 7ha  (2 ha nặng); bệnh thối trái nhiễm 2 ha; xì mủ lá nhiễm 8 ha (1 ha nặng) tại Đà Lạt, Lạc Dương.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4.

Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ, bệnh đạo ôn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bọ xít muỗi, rầy xanh hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ, thán thư hại điều; bọ xít muỗi hại ca cao; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; sâu đục trái hại đậu leo; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự. Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để có biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa kịp thời.

Nơi nhận:                                                                               KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                   PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                               (Đã ky & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;                                                                  

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                        Đào Văn Toàn

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                               

                                                                                                  

Các tin khác