Thống kê truy cập

3741181
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
822
20632
45406
3741181

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 3 tháng 11 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 69/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 15/11/2014 – 21/11/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,50C – 21,50C, cao nhất 31 – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 11– 130C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 80,25 – 85,25%; lượng mưa 22,5 mm – 40 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (5.145,4 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 685 ha; đẻ nhánh 627,4 ha; đứng cái 707 ha; làm đòng 1.247 ha; trỗ 432 ha; chín 1.447 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy  nâu gây hại trên diện tích 143,2 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh (giảm 1.260,6 ha), mật độ 192,5 – 1.275 con/m2;

- Đạo ôn lá nhiễm 307,4 ha  tại Đạ Tẻh, Cát Tiên ( 65,8 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 41,8 ha, TLH 2,3- 22,5%;

- Khô vằn nhiễm 45,8 ha tại Đạ Tẻh, TLH 8,9 – 30%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 114,8 ha tại Đạ Tẻh (56,2 ha nặng), giảm 160 ha, TLH 9,9- 52%;

- Lem lép hạt nhiễm 200 ha tại Đam Rông (giảm 80 ha), TLH 10,6- 15%.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Bệnh khô cành nhiễm 313,8 ha tại các vùng trồng cà phê , TLH 5,5 – 37,5%;

- Một số đối tượng dịch hại giảm so với kỳ trước: bệnh rỉ sắt nhiễm 3.779,2 ha (giảm 1.493,7 ha); vàng lá nhiễm 3.709,4 ha (70 ha nặng tại Đà Lạt), giảm 177 ha;  sâu đục thân gây hại 240 ha (giảm 40 ha); bọ xít muỗi gây hại 70 ha trên cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương

 3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 2.019,7 ha tại các vùng trồng chè (377,8 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 188,9 ha, TLH 2,2 – 21%;

- Bọ cánh tơ gây hại 604,1 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,6 – 15,5%.

 4. Cây điều (15.259,7 ha)

 So với kỳ trước: bệnh xì mủ thân nhiễm 936,8 ha tại Đạ Teh, Đam Rông (tăng 346,8 ha); bọ xít muỗi gây hại 747,2 ha (giảm 456,1 ha); bệnh thán thư nhiễm 291,1 ha ( giảm 161,5 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 139,3 ha tại Đạ Teh, Đạ Huoai ( 51 ha nặng), giảm 129,7 ha so với kỳ trước, TLH 11,4 – 46,3%;

- Bọ cánh cứng gây hại 12,7 ha tại Đạ Tẻh (3,9 ha nặng), tăng 12,7 ha so với kỳ trước, TLH 12,2 – 46,2%;

- Loét thân nhiễm 84,4 ha tại Đạ Huoai (tăng 40,2 ha so với kỳ trước), TLH 9 – 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 427,8 ha tại Đạ Tẻh (tăng 283,1 ha), TLH  6,3 – 20%; bệnh nấm hồng nhiễm 155,8 ha tại Đạ Tẻh (tăng 144,7 ha), TLH 4 – 20%; héo đen đầu lá nhiễm 340 ha tại Đạ Tẻh (giảm 48,2 ha), TLH 8,2 – 35,2%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 167,1 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai (tăng 167,1 ha so với kỳ trước), TLH 4,8 – 20%.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.437 ha)

So với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 65,5 ha tại các vùng trồng rau (2 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 14,3 ha; bệnh cháy lá nhiễm 28,7 ha (giảm 8 ha); sâu tơ gây hại 18 ha (tăng 18 ha).

- Cây cà chua (2.618 ha)

Bệnh mốc sương nhiễm 51,8 ha (giảm 378,2 ha so với kỳ trước); sâu xanh gây hại 510 ha tại Đơn Dương (tăng 210 ha so với kỳ trước), héo xanh nhiễm 35 ha tại Đức Trọng; đốm lá vi khuẩn nhiễm 240 ha (giảm 90 ha so với kỳ trước).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 63 ha, giảm 12 ha so với kỳ trước; bệnh rỉ sắt nhiễm 13 ha.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số sâu bệnh hại ít biến động so với kỳ trước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 Nơi nhận:                                                                                         CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                       (Đã ký & đóng dấu)              

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                         

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                               

                                                                                                   

Các tin khác