Thống kê truy cập

3545847
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2443
24535
85492
3545847

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 10 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 70/TB-BVTV                                             Lâm Đồng, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 42 (Từ ngày 17/10/2015 – 23/10/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,50C – 25,10C, cao nhất 29,50C – 33,50C, thấp nhất 14,80C – 16,60C; độ ẩm không khí 76% – 91,8%; lượng mưa 70,8 –  144,5 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.198,2 ha)

Lúa Hè Thu 2.100 ha gồm các giai đoạn: trỗ 2.100 ha. Lúa Mùa 12.098,2 ha gồm các giai đoạn: mạ 1.237,5 ha; đẻ nhánh 1.954 ha; đứng cái 628 ha; làm đòng 2.025 ha; trỗ 3.752,7 ha; chín 2.051 ha.  

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 655,3 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh, Lạc Dương, Đạ Tẻh ( 325,4 ha nặng tại Đạ Tẻh), tăng 108,3 ha so với kỳ trước, TLH 4,7 – 34%.

 2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 630 ha cà phê chè tại Đà Lạt (140 ha nặng), TLH 17,5 – 50%;

- Bọ xít muỗi gây hại 350 ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, Đơn Dương (tăng 350 ha), TLH 6- 30%;

- Bệnh vàng lá nhiễm 1.629,5 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (140 ha nặng tại Đà Lạt), tăng 564,7ha, TLH 3,5 - 30%.

 3. Cây chè (23.883,2 ha):

Một số dịch hại trên chè ít biến động so với kỳ trước.

 4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 364,3 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 263,5 ha), TLH 5,6 – 32,5%;

- Bệnh thán thư nhiễm 199,8 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 7,5- 25,7%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 331 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 105,7 ha), TLH 7,8– 31,2%.

- Bệnh nấm hồng nhiễm  289,8 ha tại Đạ Tẻh (tăng 289,8 ha), TLH  4,7 – 20%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

- Cây rau họ thập tự (1.693 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 93,1 ha tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương (11 ha nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tăng 32,8 ha, TLH 6 – 30%.

- Cây cà chua (2.632 ha):

Sâu xanh gây hại 459,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (53,2 ha nặng tại Đức Trọng), tăng 118,2 ha, TLH 2,7–20%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác