Thống kê truy cập

3760966
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2226
17454
65191
3760966

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 8 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 49/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 33 (Từ ngày  15/8/2015 – 21/8/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Nam Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,80C – 23,70C, cao nhất 290C – 33,60C, thấp nhất 14,20C – 17,60C; độ ẩm không khí 81,5% – 91%; lượng mưa 79,6 –  205 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.545,2 ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 1.537,3 ha; đẻ nhánh 6.062,9 ha; đứng cái 3.339 ha; làm đòng 727 ha; trỗ 746 ha, chín 1.133 ha.

So với kỳ trước:

- Ốc bươu vàng gây hại 347,2 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (giảm 375,4 ha), mật độ 0,7 – 8 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 339,5 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh (giảm 77,2 ha), TLH 2,5 – 20%;

2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 720 ha cà phê chè tại Đà Lạt (210 ha nặng), giảm 90 ha, TLH 19 – 50%;

- Bọ xít muỗi gây hại 1.462,4 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà (giảm 102,4 ha), TLH 7,5– 50%;

- Vàng lá nhiễm 280 ha tại Đà Lạt, Bảo Lâm, Lạc Dương, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đức Trọng, Đà Lạt (140 ha nặng tại Đà Lạt), giảm 313,8 ha, TLH 2,4 – 30%.

3. Cây chè (23.883,2 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.883,5 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh (giảm 207,6 ha), TLH 2 – 17,3%;

- Rầy xanh gây hại 198,9  ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 207,6 ha), TLH 1,7 – 12,5%.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.697 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 147,4 ha), TLH 7,6– 38,5%;

- Bệnh thán thư nhiễm 960,2 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 589,3 ha), TLH 9- 38,2%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.156,1 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (giảm 525 ha), TLH 8,2– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 519 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 175,5 ha), TLH 12 – 44,5%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 359,8 ha tại Đạ Tẻh (giảm 105,6 ha), TLH 7,8 – 35,4%.

- Bệnh nấm hồng nhiễm 171,7 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 740,3 ha), TLH 5 – 20%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

- Cây rau họ thập tự (2.190,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 133,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương (17 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 35,6 ha, TLH 6,6 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 246,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (14,1ha nặng tại Đức Trọng), tăng 120 ha, TLH 2–20%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 420 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 33,4 ha), TLH 8,9 – 40%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng, rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác