Thống kê truy cập

3544757
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1353
23445
84402
3544757

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 8 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 46/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 07 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 31 (Từ ngày  01/8/2015 – 07/8/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Nam Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,80C – 22,80C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 140C – 160C; độ ẩm không khí 86,3% – 91,3%; lượng mưa 75 –  125 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (14.005,2ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 3.445,5 ha; đẻ nhánh 5.652,2 ha; đứng cái 978 ha; làm đòng 605 ha; trỗ 1.462 ha, chín 1.862,5 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 203,4 ha tại Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 171,3 ha), mật độ 104,7 – 900 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 842,8 ha tại Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai (240 ha nặng tại Đơn Dương), tăng 774,5 ha, mật độ 0,7 – 10 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 253,9 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh (giảm 112,1 ha), TLH 2,4 – 18%;

- Khô vằn nhiễm 239,8 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh (tăng 53,2 ha), TLH 8,6 – 30%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 204,6 ha tại Đạ Tẻh (20 ha nặng), giảm 162,9 ha, TLH 7,6– 46%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha): so với kỳ trước

- Sâu đục thân gây hại 840 ha cà phê chè tại Đà Lạt (500 ha nặng), tăng 240 ha, TLH 35 – 60%;

- Bọ xít muỗi gây hại 1.365,4 ha cà phê chè tại Đam Rông, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà (tăng 1.152,8 ha), TLH 8,9– 50%;

- Vàng lá nhiễm 416,8 ha tại Đà Lạt, Bảo Lâm, Lạc Dương, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đức Trọng, Đà Lạt (70 ha nặng tại Đà Lạt), tăng 136,8 ha, TLH 2,1 – 30%.

3. Cây chè (23.883,2 ha):so với kỳ trước

- Bọ xít muỗi gây hại 1.883,5 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh (207,6  ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 622,6 ha, TLH 2 – 20,5%;

- Rầy xanh gây hại 743,6  ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 455 ha), TLH 1,9 – 19,5%.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.697 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 346,3 ha), TLH 6,9– 34,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 640,8 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 744,3 ha), TLH 9,1- 31,2%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.118,8 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (giảm 54,3 ha), TLH 8,8– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

Bọ xít muỗi gây hại 112,9 ha tại Đạ Huoai (tăng 37,7 ha), TLH 9 – 20%.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 171,7 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 171,8 ha), TLH 7,9 – 31,6%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 200,5 ha tại Đạ Tẻh (giảm 318,5 ha), TLH 6,1 – 26,3%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (2.190,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 89 ha tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 40 ha), TLH 6,8 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 290,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (14,1 ha nặng tại Đức Trọng), giảm 15,9 ha, TLH 2–20%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 483,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (60 ha nặng tại Đơn Dương), tăng 469,3 ha, TLH 11,8 – 50%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng, rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác