Thống kê truy cập

3905729
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
244
4800
106989
3905729

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 3 tháng 12 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 74/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày  13/12/2014 – 19/12/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Cá biệt đến có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,550C – 22,90C, cao nhất 25,70C – 28,530C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 16,430C – 200C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 76,25– 89,5%; lượng mưa 10,8 mm – 46,38mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (4.518,4ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1062,0 ha; đẻ nhánh 888,0 ha; đứng cái 4,4 ha; làm đòng 877,0 ha; trỗ 1.003,0 ha; chín 684,0 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy  nâu gây hại trên diện tích 72,8 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 26,2 ha), mật độ 239,3 – 850 con/m2;

           - Khô vằn nhiễm 100,0 ha tại Đạ Tẻh, giảm 272,6 ha, TLH 9,25 – 30%;

            2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây cà phê biến động nhẹ so với kỳ trước: vàng lá nhiễm 2514,2 ha (140 ha nặng tại Đà Lạt), bệnh khô cành nhiễm 306,6 ha (tăng 206,8 ha), TLH 5,5– 37,5%; sâu đục thân gây hại 170 ha tại Đà Lạt (giảm 70 ha), bọ xít muỗi gây hại 70,0 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 30 ha), TLH 4,5 – 25%.

            3. Cây chè (23.177 ha)

           So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 2004,5ha (giảm 603,9 ha), TLH 2,2 – 18,2%; rầy xanh gây hại 1827,6 ha (tăng 913,8 ha), TLH 2,5 – 17,6%;

             4. Cây điều (15.259,7ha)

         - Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây điều giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.109,1 ha, TLH 8,5– 30,7%; bệnh thán thư nhiễm 456,1 ha, TLH 6,7 – 31,6%; bệnh xì mủ thân nhiễm 403,2 ha tại Đạ Tẻh (giảm 312,2 ha), TLH 7,7 - 20%;

       - Bệnh khô cành nhiễm 161,5 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông ,TLH 8,1 – 26,4%.

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 215,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 9,1 – 21,1%

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Sâu bệnh hại trên cây cao su biến động giảm so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 166,9 ha tại Đạ Tẻh (giảm 116,2 ha), TLH  5,3 – 20%; TLH 4,3 – 20%; bệnh rụng lá nhiễm 144,7 ha tại Đạ Tẻh, TLH 4,7 - 20%.

- Bệnh nấm hồng nhiễm 289,3 ha tại Đạ Tẻh (tăng 133,5 ha).

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước: bệnh rỉ sắt nhiễm 29,9 ha tại các vùng trồng dâu, TLH 2,9-  23,1%; bệnh bạc thau nhiễm 10,5 ha, TLH 3,3 – 26,3%.

8. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

So với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 31,0 ha tại các vùng trồng rau (giảm 32,5 ha), TLH 5,2 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 18,7 ha, TLH 5,3 – 25%; sâu tơ gây hại 8 ha tại  Lạc Dương, Đức Trọng và Đơn Dương, TLH 2 - 12 con/m2.

            - Cây cà chua (2.618 ha)

+ Một số đối tượng dịch hại trên cây cà chua đều tăng so với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 738,6 ha (tăng 321,8 ha), TLH 13,3 - 40%; bệnh héo xanh nhiễm 51,8 ha tại Đức Trọng (tăng 16,8 ha), TLH 4- 20%; đốm lá vi khuẩn nhiễm 570 ha (tăng 330 ha), TLH 10,9 – 40%; sâu xanh gây hại 553,6 ha (tăng 305 ha), TLH 2,2 - 10% .

-  Cây đậu leo (250 ha):

So với kỳ trước: sâu đục quả gây hại 101 ha tại Đơn Dương (13 ha nặng), tăng 51 ha, TLH 4,5 – 20%.

- Cây khoai tây (940 ha): bệnh mốc sương nhiễm 7 ha, TLH 8,9 - 34%.

- Cây hành tây (240 ha):

Một số dịch hại như ruồi hại lá, sâu xanh, bệnh thối lá gây hại rải rác ở mức độ nhẹ

10. Cây dâu tây (70 ha)

So với kỳ trước: mốc xám nhiễm 8,5 ha; thối đen gốc rễ nhiễm 9 ha; xì mủ lá nhiễm 3 ha; đốm đen nhiễm 10 ha (tăng 6 ha); thối trái nhiễm 14 ha (tăng 10 ha).      

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh mốc sương, ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự có khả năng phát triển và gây hại cây trồng. Một số địa phương chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân triển khai theo dõi bẫy đèn làm cơ sở cho việc xuống giống.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 Nơi nhận:                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác