Thống kê truy cập

3905736
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
251
4807
106996
3905736

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 10 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 61/TB-BVTV                                                 Lâm Đồng, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 40 (Từ ngày 03/10/2015 – 09/10/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,70C – 23,70C, cao nhất 300C – 32,80C, thấp nhất 14,80C – 170C; độ ẩm không khí 81,3% – 89,5%; lượng mưa 57,9–  135,7 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.542,9 ha)

Lúa Hè Thu 2.170 ha gồm các giai đoạn: trỗ 2.100 ha; chín 70 ha. Lúa Mùa 11.372,2 ha gồm các giai đoạn: mạ 1.921 ha; đẻ nhánh 1.235 ha; đứng cái 675 ha; làm đòng 4.914,5 ha; trỗ 2.114,9 ha; chín 512 ha.

So với kỳ trước:                                                         

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 611,9 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh, Lạc Dương, Đạ Tẻh ( 87,9 ha nặng tại Đạ Tẻh, Đức Trọng), tăng 195,2 ha, TLH 4 – 25%;

- Ốc bươu vàng gây hại 387 ha tại Di Linh, Đức trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương (387 ha nặng tại Đạ Tẻh),mật độ 1,5 – 50 con/m2.

          2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 650 ha cà phê chè tại Đà Lạt (210 ha nặng), TLH 19 – 50%;

- Bọ xít muỗi gây hại 340 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà (70 ha nặng tại Đà lạt), giảm 185,2 ha, TLH 6,5– 50%.

          3. Cây chè (23.883,2 ha):

           - Bọ xít muỗi 1.977,5 ha tại Bảo Lâm (tăng 1.977,5 ha), TLH 2,2 – 17,3%;

- Rầy xanh gây hại 198,9 ha tại Bảo Lâm (tăng 198,9 ha), TLH 1,8 – 12,5%.

          4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 743,7 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 230 ha), TLH 6,1– 35,8%;

- Bệnh thán thư nhiễm 129,6 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 7,9- 29%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 699,8 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (348,7 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 11,6– 56,4%.

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 178 ha tại Đạ Tẻh (giảm  22,5 ha), TLH  7,5 – 32,5%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

           8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

            - Cây rau họ thập tự (2.193 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 90,2 ha tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương (14 ha nặng tại Đức Trọng, Đà Lạt), giảm 231 ha, TLH 6,7 – 40%.

- Cây cà chua (2.632 ha):

Sâu xanh gây hại 369,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (53,2 ha nặng tại Đức Trọng), TLH 2,5–20%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác