Thống kê truy cập

3521742
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
430
430
61387
3521742

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 4 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 17/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 03 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 13 (Từ ngày  28/3/2015 – 03/4/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào thời kỳ cuối tuần, gió đổi hướng cấp 2 và  cấp 3. Nhiệt độ trung bình 20,90C – 23,60C, cao nhất 34,20C – 36,50C, thấp nhất 9,20C – 16,00C; độ ẩm không khí 67– 80,8%; lượng mưa phân bố không đều từ 8,0 – 26,2 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.Cây lúa (6677ha)

Lúa ở các giai đoạn: mạ 312 ha; đẻ nhánh 960,5 ha; đứng cái 1.247,8 ha; làm đòng 2.286 ha; trỗ 1.276,8 ha; chín 603 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 619 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai (544 ha nhẹ; 75 ha trung bình), mật độ 130,85 – 1.525 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 327,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai (giảm 219,8 ha) (294 ha nhẹ; 29,5 ha trung bình; 4,2 ha nặng tại Đạ Huoai), mật độ 8,3- 120 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 237,1 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh, Lạc Dương (giảm 21,8 ha), (nhẹ 142,1 ha; trung bình 90,9 ha, nặng 4 ha tại Lạc Dương), TLH 3,5 – 20,8 %;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 15 ha tại Lâm Hà, Đạ Tẻh (giảm 125,5 ha), (10 ha nhẹ, 5 ha trung bình), TLH 3,5- 23,1 %;

- Bệnh khô vằn nhiễm  476,5 ha tại Đạ Tẻh (giảm 54,3 ha), (nhẹ 451,5 ha, 25 ha trung bình), TLH 6-35 %;

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 375 ha tại Đạ Tẻh (tăng 375 ha), (nặng 375 ha), TLH 5,1- 25%;

 2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

 So với kỳ trước:

 - Bệnh vàng lá nhiễm 3.180,6 ha (350 ha nặng tại Đà Lạt), giảm 371,9 ha,

TLH 3,6 – 50 %;

- Sương muối gây hại cà phê 840 ha tại Lâm Hà;

- Bệnh khô cành nhiễm 867,4 ha (tăng 177 ha), TLH 8,7 – 50 %;

- Sâu đục thân gây hại 310 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 140 ha), TLH 9,5 – 20 %;

- Bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 70 ha),

TLH 4,5 – 25 %;

- Rệp sáp gây hại 1640 ha tại Di Linh, Đức Trọng (tăng 1640 ha), TLH 2,3 – 19,3 %;

- Các đối tượng dịch hại khác như bệnh rỉ sắt, mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, đều gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây chè (23.177 ha)

So với kỳ trước:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.788,6 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 302,5 ha, TLH 2 ­- 26 %;

- Rầy xanh gây hại 1.902,8 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 105,9 ha), TLH 2,4- 18,2%;

- Nhện đỏ gây hại 1.347,5 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 951 ha).

4. Cây điều (15.259,7 ha):

Một số đối tượng dịch hại trên cây điều giảm so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 326,5 ha tại các vùng trồng điều (giảm 176 ha), TLH 8,8 – 33,1 %; bọ xít muỗi gây hại 1.006,5 ha (giảm 5558,3 ha), TLH 9– 37,6 %; bệnh xì mủ thân nhiễm1014,3 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (giảm 400,5 ha), TLH 8,4 – 20 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha): bọ xít muỗi gây hại 75,3 ha tại Đạ Huoai (giảm 37,6 ha so với kỳ trước), TLH 7 – 20 %.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su tăng so với kỳ trước: bệnh phấn trắng nhiễm 661 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (376,4 ha nặng tại Đạ Huoai), tăng 177,1 ha, TLH 16,9 – 76,6 %; bệnh xì mủ nhiễm 272 ha tại Đạ Tẻh (tăng 116,2 ha), TLH  4,3– 20 %; bệnh rụng lá nhiễm 155,8 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 9,2 – 25,3%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 311,5  ha tại Đạ Tẻh, (giảm 94,1 ha so với kỳ trước), TLH 6,7 – 30,2%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số dịch hại trên cây dâu tằm ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.863,11ha): bệnh xì mủ nhiễm 78,1 ha tại Đạ Huoai

(giảm 30,2 ha so với kỳ trước), TLH 3,5 – 20 %.

9. Cây rau:

- Cây rau họ thập tự (1.337 ha):

 So với kỳ trước tại các vùng trồng rau:

- Sâu tơ gây haị 36 ha (tăng 36 ha), TLH 2,5 – 15 %; bệnh sưng rễ nhiễm 39,5 ha (tăng 28 ha), TLH 5,3 – 40 %;

- Cây cà chua (2.299,5 ha)

Sâu xanh gây hại 432,1 ha (tăng 122,2 ha so với kỳ trước), TLH 2,7 –20 %; bệnh đốm lá vi khuẩn giảm 390 ha so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại trên dâu tây  ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Chi cục BVTV Lâm Đồng sẽ phối hợp với TTNN huyện Lâm Hà  triển khai tập huấn khắc phục hiện tượng sương muối gây hại cà phê trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. 

Nơi nhận:                                                                                            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                               Nguyễn Thị Tuyết

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.   

Các tin khác