Thống kê truy cập

3654934
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
916
13032
92617
3654934

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 5 tháng 7 năm 2014

 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 45/TB-BVTV                                                               Lâm Đồng, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 26/7/2014 – 01/8/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 21,80C – 22,80C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15 – 170C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 86 – 91%; lượng mưa 83,8 mm – 122,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.255,2 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 2.882,89 ha; đẻ nhánh 7.221,3 ha; đứng cái 1.029 ha; làm đòng 712 ha; trỗ 640 ha; chín 770 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 1.308,3 ha, mật độ 316,5 – 2.025 con/m2, giảm 1.374 ha so với kỳ trước.

- Ốc bươu vàng  gây hại  1.251,4 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương (257,7 ha nặng tại Đức Trọng, Đơn Dương),  mật  độ  1,1 – 15 con/ m2, tăng 91,4 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 734,8 ha (81,6 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh), TLH 4,3 – 71,1%, tăng 384,5 ha so với kỳ trước.

- Bệnh khô vằn nhiễm 283 ha tại Đạ Tẻh. TLH 12,2 – 40%, giảm 283,9 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại có xu hướng giảm so với tuần trước: bệnh vàng lá nhiễm 140 ha (giảm 140 ha) tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Lạc Dương; bệnh khô cành nhiễm 299,4 ha (giảm 114,2 ha); bệnh gỉ sắt nhiễm 368,4 ha (giảm 436 ha);

- Bọ xít muỗi gây hại 1.379,82 ha cà phê chè tại Đam Rông, Lạc Dương (448 ha nặng).

- Sâu đục thân gây hại 490 ha (tăng 70 ha) cà phê chè tại Đà Lạt;

- Rệp sáp xuất hiện rải rác và gây hại ở mức nhẹ tại các khu vực trồng cà phê.

3. Cây chè (23.177 ha)

 - Các đối tượng sâu bệnh hại: rầy xanh, bệnh phồng lá, thối búp đều gây hại ở mức nhẹ. Riêng bọ xít muỗi gây hại 1.478,1 (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm)

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 484,9 ha (giảm 42,8 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 647,6 ha (giảm 314,6 ha) tại Đạ Tẻh, Đam Rông; thán thư nhiễm 1.135,2 ha (tăng 390 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Dịch hại biến động nhẹ so với tuần trước: bọ xít muỗi gây hại 136,5  ha (có 26 ha nặng); bọ cánh cứng hại 47,9 ha (30,6 ha nặng tại Đạ Tẻh); bệnh loét thân nhiễm 42,2 ha tại Đạ Huoai

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Bệnh gây hại cao su biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 343,7 ha (tăng 52,6 ha); xì mủ nhiễm 94,7 ha (giảm 30,8 ha); nấm hồng nhiễm 209,3 ha (giảm 10,9 ha). 

7. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 168 ha, TLH 4,8 – 20% tại Bảo Lộc,Đạ Huoai

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Bệnh gỉ sắt nhiễm 76,6 ha (12,9 ha nặng tại Đạ Tẻh); bạc thau nhiễm 28,9 ha tại Lâm Hà, Đạ Tẻh.

9. Cây rau  

 - Cây rau họ thập tự (1.970 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 127,5 ha (19 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), TLH 7,6 - 30%, tăng 46,5 ha so với kỳ trước; bệnh cháy lá nhiễm 27 ha (14 ha nặng tại Đà Lạt), TLH 6,8 – 59%; sâu tơ gây hại 6,5 ha tại các khu vực trồng rau.

 - Cây cà chua (2.755,5 ha)

Sâu xanh gây hại 695,5 ha (tăng 215,5 ha so với kỳ trước); bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 104,1 ha; bệnh mốc sương nhiễm 109,7 ha (giảm 90 ha) tại Đơn Dương, Đức Trọng; bệnh héo xanh nhiễm 65,6 ha tại Đức Trọng, TLH 3,5 - 20%.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 75 ha (13 ha nặng) tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, thán thư  hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để có biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                               PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                          (Đã ky & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                           

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);                                                              Đào Văn Toàn

- Lưu: VT, KT.

                                                                                                           

Các tin khác