Thống kê truy cập

3546275
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2871
24963
85920
3546275

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 03 tháng 01 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 05/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày  10/01/2015 – 16/01/2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 19,250C – 20,250C, cao nhất 310C – 330C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 80C – 100C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 78,5– 83,5%; lượng mưa không đáng kể, phổ biến dưới 10 mm..

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

  1. 1.      Cây lúa (4.994,1ha)

* Lúa mùa 2014: thu hoạch được 2.750,5 ha/ 2.759,5 ha, năng suất bình quân 4,5 - 5,5 tấn/ha. Diện tích còn lại 9 ha đang trong giai đoạn: trổ 2 ha; chín 7 ha.

            * Lúa Đông Xuân 2014 – 2015: xuống giống  5.469,1 ha/11.379 ha, đạt 48,1% so với kế hoạch. Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.422,4 ha; đẻ nhánh 1.812,3 ha; đứng cái 52 ha; làm đòng 911,4 ha; trỗ 492 ha; chín 295 ha.

Một số đối tượng dịch hại trên lúa giảm so với kỳ trước: rầy nâu gây hại trên diện tích 28,6 ha tại Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 65,5 ha so với kỳ trước), mật độ 192,6 – 1600 con/m2 (22,6 ha nhẹ, 6 ha trung bình); ốc bươu vàng gây hại nhẹ 147,5 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai; bệnh đạo ôn lá nhiễm 25,3 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 3,9 – 20% (0,3 ha nhẹ, 25,3 ha trung bình).

            2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Mọt đục cành gây hại 943,6 ha, TLH 4,5 – 38,2; sâu đục thân gây hại 140 ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 7 – 20%; bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 4,7 – 25%;

- Bệnh khô cành nhiễm 214 ha (giảm 613,2 ha so với kỳ trước), TLH 5,7 – 37,5%; bệnh rỉ sắt nhiễm 3.204 ha (tăng 2.589,5 ha so với kỳ trước), TLH 4,6 – 24,1%; vàng lá nhiễm 5.660,9 ha (944,4 ha nặng tại Đà Lạt, Bảo Lâm), tăng 2.573,7 ha so với kỳ trước, TLH 2,9 – 40%.

            3. Cây chè (23.177 ha)

           - Bọ xít muỗi gây hại 1.864,8 ha tại các vùng trồng chè, TLH 1,8– 19%;

           - Rầy xanh gây hại 2.174,7 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH  2,7 – 17,6%.

             4. Cây điều (15.259,7 ha)

         So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.951,5 ha (giảm 260,8 ha), TLH 9,7– 29,6%; bệnh xì mủ thân nhiễm 755 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông, TLH 7,4 - 20%.

5. Cây ca cao (997,1 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 88,4 ha tại Đạ Huoai, TLH 8 – 20%.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 - Bệnh xì mủ nhiễm 68 ha tại Đạ Tẻh (giảm 175,6 ha), TLH  3,8 – 20%; bệnh rụng lá nhiễm 623,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 11,1 ha), TLH 9,6 – 31,5%

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số dịch hại trên cây dâu tằm ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Một số dịch hại trên cây sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.237 ha)

So với kỳ trước: Bệnh sưng rễ nhiễm 20,5 ha tại các vùng trồng rau (5,5 ha nặng tại Lạc Dương), giảm 33 ha, TLH 4 - 30%; bệnh cháy lá nhiễm 19,5 ha (tăng 15,5 ha), TLH 5,1 – 24%.

            - Cây cà chua (2.618 ha)

Sâu xanh gây hại 600,4 ha (tăng 95 ha so với kỳ trước), TLH 2,4 – 10%;bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 150 ha (tăng 90 ha so với kỳ trước), TLH 7,1 – 30%.

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 75 ha tại Đơn Dương (tăng 25 ha so với kỳ trước), TLH 3 – 10%;

- Cây khoai tây (760 ha): bệnh mốc sương nhiễm 9 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, TLH 7,5 - 26%.

- Cây hành tây (240 ha): sâu xanh gây hại 24 ha tại Đơn Dương, TLH 7 – 20 con/m2.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên dâu tây ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ phấn, ruồi hại lá, sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                           Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;         

Các tin khác