Thống kê truy cập

3545001
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1597
23689
84646
3545001

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 8 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 50/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 34 (Từ ngày  22/8/2015 – 28/8/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Nam Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,80C – 22,80C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 140C – 160C; độ ẩm không khí 82,5% – 87,5%; lượng mưa 75 –  125 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.046,9ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 1.190,8 ha; đẻ nhánh 5.179,4 ha; đứng cái 4.247  ha; làm đòng 567 ha; trỗ 626 ha, chín 1.236 ha.

So với kỳ trước:

- Ốc bươu vàng gây hại 274,2 ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai (giảm 73 ha), mật độ 0,8 – 9 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 324,1 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh (giảm 15,4 ha), TLH 2,6 – 17,6%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 650 ha cà phê chè tại Đà Lạt (140 ha nặng), giảm 70 ha, TLH 18,5 – 60%;

- Bọ xít muỗi gây hại 443,9 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương (giảm 1.018,5 ha), TLH 7,1– 38%;

- Vàng lá nhiễm 1.675,2 ha tại Đà Lạt, Bảo Lâm, Lạc Dương, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đức Trọng (tăng 1.395,2 ha), TLH 2,2 – 20%.

          3. Cây chè (23.883,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.176,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 520,1 ha), TLH 6,2– 33,6%;

- Bệnh thán thư nhiễm 349,3 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 610,9 ha), TLH 7,9- 39,2%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.161,9 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 5,8 ha), TLH 8,2– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 299,3 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 219,7 ha), TLH 11,5 – 65%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 440,5 ha tại Đạ Tẻh (tăng 80,7 ha), TLH 9,2 – 35,1%.

- Bệnh xì mủ nhiễm 331ha tại Đạ Tẻh (tăng 12,4 ha), TLH 6,3 – 20%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

            - Cây rau họ thập tự (2.190,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 144,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương (20 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 11,6 ha, TLH 6,5 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 400,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (14,1ha nặng tại Đức Trọng), tăng 153,4 ha, TLH 2,4–20%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 360 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 60 ha), TLH 9,3 – 30%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng, rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác