Thống kê truy cập

3545861
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2457
24549
85506
3545861

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 8 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 47/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 14 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 32 (Từ ngày  08/8/2015 – 14/8/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Nam Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,80C – 23,70C, cao nhất 290C – 33,60C, thấp nhất 14,20C – 17,60C; độ ẩm không khí 81,5% – 91%; lượng mưa 79,6 –  205 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.994,2 ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 3.474,5 ha; đẻ nhánh 5872,7 ha; đứng cái 1218 ha; làm đòng 789 ha; trỗ 1229 ha, chín 1411 ha.

So với kỳ trước:

- Ốc bươu vàng gây hại 722,6 ha tại Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai (240 ha nặng tại Đơn Dương), giảm 120,2 ha, mật độ 0,7 – 9 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 416,7 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh (giảm 112,1 ha), TLH 2,9 – 18,3%;

2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 810 ha cà phê chè tại Đà Lạt (270 ha nặng), giảm 30 ha, TLH 24,5 – 50%;

- Bọ xít muỗi gây hại 1.564,8 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà (tăng 199,4 ha), TLH 9– 50%;

- Vàng lá nhiễm 593,8 ha tại Đà Lạt, Bảo Lâm, Lạc Dương, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đức Trọng, Đà Lạt (140 ha nặng tại Đà Lạt), tăng 177 ha, TLH 2,2 – 30%.

 3. Cây chè (23.883,2 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 2.091,1 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh (207,6  ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 207,6 ha, TLH 2 – 20,5%;

- Rầy xanh gây hại 406,5  ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 337,1 ha), TLH 1,9 – 19,5%.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.844,4 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 147,4 ha), TLH 7,8– 39,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 1.549,5 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 908,7 ha), TLH 8,7- 33,9%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.681,1 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 562,3 ha), TLH 8,3– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

 6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh rụng lá nhiễm 343,5 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 171,8 ha), TLH 8 – 32,2%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 465,4 ha tại Đạ Tẻh (tăng 264,9 ha), TLH 8,1 – 29,8%.

- Bệnh nấm hồng nhiễm 912 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 870,8 ha),TLH 6,8 – 20%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

- Cây rau họ thập tự (2.190,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 97,5 ha tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương (20 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 8,5 ha, TLH 6,7 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 366,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 75,9ha), TLH 1,7–10%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 453,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 469,3 ha), TLH 10,4 – 40%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng, rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác