Thống kê truy cập

3546414
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3010
25102
86059
3546414

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 1 tháng 8 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 47/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 02/8/2014 – 08/8/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 15 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 87 – 92%; lượng mưa 110 mm – 152,5mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.863,2 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 2.163,4ha; đẻ nhánh 7.404,8 ha; đứng cái 968 ha; làm đòng 1.038 ha; trỗ 885 ha; chín 404 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 1.465,3 ha, mật độ 338,8 – 2.125 con/m2, tăng 157 ha so với kỳ trước.

- Ốc bươu vàng  gây hại  713,3 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương (163 ha nặng tại Đức Trọng, Đơn Dương),  mật  độ  1,1 – 15 con/ m2, giảm 538,1 ha so với kỳ trước.

- Đạo ôn lá nhiễm 495,3 ha (82,5 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh), TLH 3,7 – 42,3%, giảm 239,5 ha so với kỳ trước.

- Bệnh khô vằn nhiễm 639,2 ha tại Đạ Tẻh. TLH 15 – 35%, tăng 356,2 ha so với kỳ trước.

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 280 ha (tăng 140 ha) tại Lâm Hà, Di Linh, Đà Lạt, Lạc Dương; bệnh khô cành nhiễm 306,6 ha; bệnh gỉ sắt nhiễm 736,8 ha (tăng 368,4 ha);

- Sâu đục thân gây hại 490 ha (70 ha nặng) cà phê chè tại Đà Lạt;

- Rệp sáp xuất hiện rải rác và gây hại ở mức nhẹ tại các khu vực trồng cà phê.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Các đối tượng sâu bệnh hại: rầy xanh, bệnh phồng lá, thối búp đều gây hại ở mức nhẹ. Riêng bọ xít muỗi gây hại 1.635,5 ha (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 157,4 ha so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

 Bọ xít muỗi gây hại 275 ha (giảm 209,9 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 795,3 ha (tăng 147,7 ha) tại Đạ Tẻh, Đam Rông; thán thư nhiễm 734,8 ha (giảm 400,4 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Dịch hại biến động nhẹ so với tuần trước: bọ xít muỗi gây hại 178,7  ha (có 21,5 ha nặng); bọ cánh cứng hại 34,8  ha (13 ha nặng tại Đạ Tẻh); bệnh loét thân nhiễm 42,2 ha tại Đạ Huoai

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Bệnh gây hại cao su biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh rụng lá nhiễm 229,1 ha (giảm 114,6 ha); xì mủ nhiễm 145,3 ha (tăng 50,6 ha); nấm hồng nhiễm 209,3 ha.

7. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 265 ha, TLH 4,8 – 20% tại Bảo Lộc,Đạ Huoai

8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha): Bệnh gỉ sắt nhiễm 63,7 ha; bạc thau nhiễm 3 ha tại Lâm Hà, Đạ Tẻh.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (2.070 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 147,5 ha (21,5 ha nhiễm nặng tại Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương), TLH 7,7 - 30%, tăng 20 ha so với kỳ trước; bệnh cháy lá nhiễm 33 ha, TLH 6,8 – 59%; sâu tơ gây hại 12,5 ha tại các khu vực trồng rau.

- Cây cà chua (2.755,5 ha)

Sâu xanh gây hại 450 ha (giảm 245,5 ha so với kỳ trước); bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 229,7 ha; bệnh mốc sương nhiễm 65,6 ha (giảm 44,1 ha) tại Đơn Dương, Đức Trọng; bệnh héo xanh nhiễm 132,3 ha tại Đức Trọng (tăng 66,7 ha), TLH 4,5 - 20%.

- Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 125 ha (26 ha nặng) tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to.  Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.

Thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bệnh xì mủ, thán thư  hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua, đậu leo; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị TTNN các  huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất. Các huyện trồng lúa thường xuyên theo dõi bẫy đèn để có biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa kịp thời.

 

Nơi nhận:                                                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                (Đã ky & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                                         Đào Văn Toàn

Các tin khác