Thống kê truy cập

3747828
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4316
4316
52053
3747828

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 9 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 58/TB-BVTV                                                 Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 38 (Từ ngày 19/9/2015 – 25/9/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,30C – 22,30C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 140C – 160C; độ ẩm không khí 86,8% – 91,8%; lượng mưa 75 –  125 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.816,2 ha)

Lúa gồm các giai đoạn: mạ 1.249 ha; đẻ nhánh 2.231 ha; đứng cái 3.461,2 ha; làm đòng 2.292,8 ha; trỗ 3.055,2 ha; chín 527 ha.

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 373,2 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh ( 96,2 ha nặng tại Đức Trọng), giảm 438 ha, TLH 3,1 – 26,7%;

- Bệnh đạo ôn cổ bông 48,1 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai (18 ha nặng tại Đức Trọng), tăng 22,1 ha,  TLH 1,2 – 12,3%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 630 ha cà phê chè tại Đà Lạt (210 ha nặng), tăng 70 ha, TLH 19 – 60%;

- Bọ xít muỗi gây hại 803,9 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà (tăng 170 ha), TLH 6,8– 38,8%.

3. Cây chè (23.883,2 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 349,3  ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 1.227,3 ha), TLH 5,2– 28,5%;

- Bệnh thán thư nhiễm 149,4 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 364,3 ha), TLH 7,7- 31,2%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 663,2 ha tại Đạ Tẻh (giảm 364,3 ha), TLH 5– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 436,7 ha tại Đạ Tẻh (tăng 265 ha), TLH  9,6 – 38,9%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

- Cây rau họ thập tự (2.193 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 126,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương 33 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 52,8 ha, TLH 6,9 – 40%.

- Cây cà chua (2.632 ha):

Sâu xanh gây hại 406,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 55 ha), TLH 1,7–10%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác