Thống kê truy cập

3524535
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3223
3223
64180
3524535

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 1 tháng 10 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 58/TB-BVTV                                                      Lâm Đồng, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

   THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 27/9/2014 – 03/10/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ giữa và cuối tuần. Gió đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14 – 160C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84,5 – 89,5%; lượng mưa 77,5 mm – 116,3 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (13.860,2 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.108 ha; đẻ nhánh 1.379 ha; đứng cái 975 ha; làm đòng 3.965,5 ha; trỗ 3.149,2 ha; chín 3.283.5 ha.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm rầy 381,2 ha. Mật độ 269,2 – 3.500 con/m2 (có 7,4 ha nhiễm nặng tại Di Linh).

- Đạo ôn lá nhiễm 247 ha tại Đạ Tẻh Di Linh, Đức Trọng (giảm 378,9 ha so với kỳ trước).

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 10 ha tại Đức Trọng,  Đạ Tẻh. TLH 3,1 – 10%.

- Vàng lá sinh lý nhiễm mức trung bình 7 ha tại Cát Tiên

2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 2.402,4 ha tại các địa bàn trồng cà phê (tăng 70 ha); bệnh khô cành nhiễm 1.237,1 ha (tăng 99,8 ha); bệnh đốm mắt cua 1.137,3 ha tại Bảo Lộc, Đức Trọng, Đam Rông.

- Một số đối tượng dịch hại có xu giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 100 ha cà phê chè tại Đà Lạt; bệnh gỉ sắt nhiễm 2.120,2 ha; rệp sáp gây hại 614,5 ha tại Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh; sâu đục thân gây hại 280 ha cà phê chè tại Đà Lạt (có 70 ha nặng).

3. Cây chè (23.177 ha)

 Sâu bệnh hại chè ít biến động nhẹ so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.415,6 ha tại các vùng trồng chè (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm); bọ cánh tơ gây hại 396,5 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm.

4. Cây điều (15.259,7 ha)

Dịch hại điều biến động nhẹ so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 1.412,9 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tăng 242,4 ha); bệnh xì mủ thân nhiễm 617,9 ha tại Đạ Tẻh (giảm 11,3 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

Bọ xít muỗi gây hại 114,5 ha; bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha tại Đạ Houai; bọ cánh cứng gây hại 26 ha tại Đạ Tẻh.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 Sâu bệnh hại cao su biến động nhẹ so với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 103,6 ha (giảm 74,9 ha); bệnh rụng lá nhiễm 229,1 ha (giảm  94,8 ha); xì mủ nhiễm 10,8 ha.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Rệp nhiễm 12,9 ha; bệnh bạc thau nhiễm 15,9 ha tại các vùng trồng dâu.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): bệnh xì mủ nhiễm 334,2 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (2.037 ha)

Bệnh sưng rễ nhiễm 140,2 ha tại các vùng trồng rau (24,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương); bệnh cháy lá nhiễm 56,7 ha (7 ha nặng tại Đà Lạt).

- Cây cà chua (2.618 ha)

+ Dịch hại cà chua có xu hướng tăng so với kỳ trước: bệnh đốm vi khuẩn nhiễm 390 ha (tăng 115 ha); bệnh mốc sương nhiễm 121,8 ha (tăng 35 ha); sâu xanh gây hại 360 ha tại Đơn Dương (tăng 180 ha).

+ Riêng bệnh héo xanh nhiễm 51,8 ha tại Đức Trọng (giảm 35 ha);

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả hại 37 ha; bệnh gỉ sắt nhiễm 39 ha tại Đơn Dương.

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây: bệnh mốc xám; đốm đen; thối trái; xì mủ  giảm so với kỳ trước. Trong đó bệnh mốc xám nhiễm 7,5 ha; thối trái nhiễm 6 ha; xì mủ nhiễm 2,5 ha; đốm đen nhiễm 2 ha.                                                                                                                                                                                                                  

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi do đó ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng và thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bọ xít muỗi, bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                                    KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                  PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                               (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                         

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);                                                                   Đào Văn Toàn

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác