Thống kê truy cập

3687280
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6463
15774
124963
3687280

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 9 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 54/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 11 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 36 (Từ ngày 05/9/2015 – 11/9/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,50C – 22,50C, cao nhất 330C – 350C, thấp nhất 150C – 170C; độ ẩm không khí 83,3% – 88,3%; lượng mưa 75 –  115 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.090,2 ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 1.144 ha; đẻ nhánh 4.888 ha; đứng cái 2.129,2  ha; làm đòng 3.195 ha; trỗ 556 ha, chín 178 ha.

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 580,6 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh, Đạ Tẻh (tăng 44 ha), TLH 3,4 – 20%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 660 ha cà phê chè tại Đà Lạt (210 ha nặng), TLH 18 –50%;

- Bọ xít muỗi gây hại 553,9 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương (giảm 100 ha), TLH 6,4– 38%;

- Vàng lá nhiễm 1.589,6 ha tại Đà Lạt, Bảo Lâm, Lạc Dương, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đức Trọng (tăng 804,4 ha), TLH 2,1 – 20%.

          3. Cây chè (23.883,2 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.077,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 498,7 ha), TLH 6,6– 29,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 364,3 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 313,9 ha), TLH 7,9- 29,3%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.161,9 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 283,8 ha), TLH 8– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 519 ha tại Đạ Tẻh (giảm 19,5 ha), TLH 11,4 – 39,2%.

- Bệnh xì mủ nhiễm 212,9 ha tại Đạ Tẻh (tăng 12,4 ha), TLH  6– 20%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

           8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau:

            - Cây rau họ thập tự (2.193 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 93,8 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương (22 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), tăng 9,2 ha, TLH 6,3 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 604,6 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (53,2 ha nặng tại Đức Trọng), tăng 24,5 ha, TLH 3,2–20%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác