Thống kê truy cập

3740988
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
629
20439
45213
3740988

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 4 tháng 10 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 63/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 18/10/2014 – 24/10/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, nửa đầu tuần có mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nửa cuối tuần có mưa rải rác đến vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 13 – 150C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84,3 – 89,3%; lượng mưa 45 mm – 85 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (10.052,3 ha) ‎‎

- Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.466 ha; đẻ nhánh 1.178 ha; đứng cái 489 ha; làm đòng 1.092,2 ha; trỗ 4.370,4 ha; chín 1.456,7 ha.

- Rầy  nâu: diện tích nhiễm rầy 223,7 ha tại các vùng trồng lúa, mật độ 183,5 – 1.200 con/m2, tăng 37,6 ha so với kỳ trước;

- Đạo ôn lá nhiễm 206,9 ha  tại Đạ Tẻh, Di Linh (86,2 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 129,9 ha so với kỳ trước;

- Khô vằn nhiễm 186,8 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông, tăng 186,8 ha so với kỳ trước;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 178,1 ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (99,9 ha nặng tại Đạ Tẻh), tăng 14,3 ha so với kỳ trước;

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 239,9 ha tại Đức Trọng (tăng 71,5 ha so với kỳ trước), TLH 1,3 – 8,6%.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 178,5 ha Đạ Tẻh, Lạc Dương (41.3 ha nặng tại Đạ Tẻh), tăng 174 ha so với kỳ trước, mật độ 9,1 – 45 con/m2.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Một số đối tượng dịch hại có xu hướng tăng so với kỳ trước: mọt  đục cành gây hại 368,4 ha (tăng 368,4 ha); bệnh gỉ sắt nhiễm 4.341,3 ha (tăng 469,3 ha); vàng lá nhiễm 4.862,5 ha (1.245,4 ha nặng tại Bảo Lâm), tăng 2.460,1 ha; bọ xít muỗi gây hại 130 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 30 ha);

- Một số đối tượng dịch hại giảm so với kỳ trước: sâu đục thân gây hại 420 ha tại Đà Lạt, giảm 70 ha so với kỳ trước; bệnh khô cành nhiễm 206,8 ha tại các vùng trồng cà phê, giảm 413,6 ha.

3. Cây chè (23.177 ha)

Một số đối tượng sâu hại chè giảm so với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 2.132,4 ha tại các vùng trồng chè (188,9 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 509,9 ha; bọ cánh tơ gây hại 396,5 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 396,5 ha).

4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.074,8 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (tăng 193,5 ha so với kỳ trước), TLH 7,8 – 20 %;

- Một số đối tượng sâu bệnh hại giảm so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 354,9 ha (giảm 22,3 ha), bọ xít muỗi gây hại 147,7 ha (giảm 885,3 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 224,7 ha (tăng 141,4 ha); bọ cánh cứng gây hại 47,8 ha (21,8 ha nặng tại Đạ Tẻh); bệnh loét thân nhiễm 88,4 ha.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 - So với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 209,3 ha (tăng 125,5 ha); héo đen đầu lá nhiễm 167,6 ha (tăng 156,7 ha); bệnh rụng lá nhiễm 83,8 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 125,5 ha).

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh rỉ sắt nhiễm 15,9 ha tại các vùng trồng dâu, tăng 15,9 ha so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

So với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 380,2 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai (tăng 178,1 ha); bệnh thối gốc nhiễm 18,8 ha tại Bảo Lộc, tăng 10,7 ha.

9. Cây rau  

- Cây rau họ thập tự (1.837 ha)

So với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 143,2 ha tại các vùng trồng rau (33 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng), giảm 14,2 ha; bệnh cháy lá nhiễm 52,1 ha  (tăng 8,4 ha); đốm lá vi khuẩn nhiễm 236,8 ha (giảm 50 ha); sâu xanh gây hại 270 ha (giảm 180 ha).

 - Cây cà chua (2.618 ha)

So với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 267,2 ha (tăng 68,6 ha); héo xanh nhiễm 86,8 ha (tăng 18,2 ha).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 75 ha (13 ha nặng tại Đơn Dương).

10. Cây dâu tây (70 ha)

Các đối tượng dịch hại dâu tây biến động nhẹ so với kỳ trước trong đó bệnh mốc xám nhiễm 6,5 ha (1ha nặng tại Đà Lạt), tăng 1,5 ha; xì mủ lá nhiễm 2,5 ha; thối trái nhiễm 2 ha.       

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác do đó thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                            KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                          (Đã ký & đóng dấu)

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                               Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;                                                                        

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.                                                                                  

Các tin khác