Thống kê truy cập

3735623
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1557
15074
39848
3735623

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 2 tháng 9 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 55/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 37 (Từ ngày 12/9/2015 – 18/9/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  21,50C – 22,50C, cao nhất 320C – 340C, thấp nhất 150C – 170C; độ ẩm không khí 85% – 90%; lượng mưa 88,8 –  130 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (12.656,2 ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 1.586 ha; đẻ nhánh 2.491,8 ha; đứng cái 3.552,7  ha; làm đòng 2.263,7 ha; trỗ 2.609 ha, chín 153 ha.

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 811,2 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Di Linh, Đạ Tẻh (tăng 230,6 ha), TLH 3,8 – 20,1%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha):

- Sâu đục thân gây hại 160 ha cà phê chè tại Đà Lạt (140 ha nặng), giảm 100 ha, TLH 17 –50%;

- Bọ xít muỗi gây hại 633,9 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương (tăng 80 ha), TLH 6,2– 38%;

3. Cây chè (23.883,2 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.576,6 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 498,7 ha), TLH 7– 33,2%;

- Bệnh thán thư nhiễm 513,7 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 149,4 ha), TLH 8,1- 31,2%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.027,5 ha tại Đạ Tẻh (giảm 134,4 ha), TLH 5,7– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

 Một số dịch hại trên sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

- Bệnh xì mủ nhiễm 318,6 ha tại Đạ Tẻh (tăng 105,7 ha), TLH 6 – 20%.

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 306,1 ha tại Đạ Tẻh (giảm 347,3 ha), TLH  6,6– 37,2%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trướ

9. Cây rau:

- Cây rau họ thập tự (2.193 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 73,3 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương 34,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt), giảm 20,5 ha, TLH 6,3 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 461,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (25 ha nặng tại Đức Trọng), giảm 143,2 ha, TLH 2,3–20%.

10. Cây dâu tây (115 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bệnh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác