Thống kê truy cập

3545855
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2451
24543
85500
3545855

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 4 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 20/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 15 (Từ ngày  11/4/2015 – 17/4/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 22,250C – 23,250C, cao nhất 350C – 370C, thấp nhất 120C – 140C; độ ẩm không khí 70,75– 81,25%; lượng mưa 30 – 57,5 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.      Cây lúa (6.636,6ha)

Lúa ở các giai đoạn: mạ 718 ha; đẻ nhánh 1.012 ha; đứng cái 1.988,6 ha; làm đòng 1.410,75 ha; trỗ 659,5 ha; chín 847,75 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 895 ha (391 ha nhẹ; 335 ha trung bình; 169 ha nặng) tại Đạ Tẻh, giảm 13,5 ha, mật độ 230,4 – 8.000 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 250,1 ha (242 ha nhẹ; 8,1 ha trung bình) tại Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai, giảm 4,1 ha, mật độ 0,8- 10 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 152,9 ha (89,7 ha nhẹ; 63,2 ha trung bình) tại Đức Trọng, Lạc Dương, tăng 2,9 ha, TLH 3,4 – 15,6 %;

- Bệnh khô vằn nhiễm 378 ha (220 ha nhẹ; 158 ha trung bình) tại Đạ Tẻh, giảm 156 ha, TLH 14,2-30 %;

- Bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm nhẹ 253,8 ha  tại Đức Trọng, Đạ Tẻh (giảm 42,7 ha), TLH 1,2- 5 %;

 2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

- Một số dịch hại trên cà phê giảm so với kỳ trước: bệnh vàng lá nhiễm 4.161,4 ha tại các vùng trồng cà phê (140 ha nặng tại Đà Lạt), giảm 82,5 ha, TLH 3,4 – 30 %; bệnh khô cành nhiễm 583,4 ha (giảm 70 ha), TLH 7,2 – 50 %; sâu đục thân gây hại 410 ha cà phê chè tại Đà Lạt (giảm 30 ha), TLH 11 – 30 %; bọ xít muỗi gây hại 70 ha cà phê chè tại Đà Lạt, Lạc Dương (giảm 140 ha), TLH 3,2 – 25 %.

- Rệp các loại gây hại 1.139,8 ha (tăng 507 ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 37,5 %.

3. Cây chè (23.177 ha)

- Bọ xít muỗi gây hại 1.694,6 ha tại các vùng trồng chè (207,6 ha nặng tại Bảo Lâm), TLH 2,1 ­- 26 %;

 - Rầy xanh gây hại 1.902,8 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 2,7- 18,2 %;

 - Nhện đỏ gây hại 1.347,5 ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, TLH 1,3 – 12,5 %.

  4. Cây điều (15.259,7 ha):

  Một số đối tượng dịch hại trên cây điều tăng so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 617,6 ha tại các vùng trồng điều (tăng 129,6 ha), TLH 9,7 – 37,8 %; bọ xít muỗi gây hại 1.364,8 ha (tăng 165 ha), TLH 9,2– 37,5 %; bệnh xì mủ thân nhiễm 1.502,2 ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 274 ha), TLH 8,9 – 20 %; bệnh khô cành nhiễm 750,8 ha, TLH 8,3 – 28,6 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha): Một số dịch hại trên ca cao ít biến động so với kỳ trước.

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 550,2 ha tại Đạ Tẻh (tăng 267,1 ha), TLH 9 – 20 %; bệnh phấn trắng nhiễm 1.447,8 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 503,7 ha), TLH 18,6 – 48,4 %; bệnh rụng lá nhiễm 107,5 ha (28,4 ha nặng tại Đạ Tẻh), TLH 10 – 47,2 %; bệnh héo đen đầu lá nhiễm 526,7 ha (tăng 283,1 ha), TLH 8,8 – 39,2 %.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh bạc thau nhiễm 59,8 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tăng 11,2 ha so với kỳ trước), TLH 3,9 – 36,3 %.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha): Một số dịch hại trên cây sầu riêng ít biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.490,5 ha):

Sâu tơ gây hại 44,5 ha (tăng 35,3 ha), TLH 2,9 – 24 %; bệnh sưng rễ nhiễm 30 ha (15 ha nặng tại Lạc Dương), giảm 7 ha, TLH 4,8 – 30 %;

 - Cây cà chua (2.433,5 ha)

Sâu xanh gây hại 520,1 ha (33,4 ha nặng tại Đức Trọng), giảm 60 ha so với kỳ trước, TLH 3 –20 %; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 150 ha (tăng 90 ha so với kỳ trước), TLH 7,2 – 30 %.

- Cây đậu leo (250ha): sâu đục quả gây hại 74 ha tại Đơn Dương (giảm 13 ha so với kỳ trước), TLH 4,2 – 10 %.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại trên dâu tây  ít biến động so với kỳ trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                                       CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                   (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                                    Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT. 

Các tin khác