Thống kê truy cập

3545670
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2266
24358
85315
3545670

Thông báo tình hình sinh vật hại kỳ 5 tháng 10 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 64/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Từ ngày 25/10/2014 – 31/10/2014

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đầu tuần có mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Giữa và cuối tuần có mưa rải rác đến vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 21,30C – 22,30C, cao nhất 32 – 340C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 13 – 150C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 84,3 – 89,3%; lượng mưa 45 mm – 85 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (10.053,1 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.591 ha; đẻ nhánh 1.053 ha; đứng cái 425 ha; làm đòng 787 ha; trỗ 3.875 ha; chín 2.322.1 ha.

- Rầy  nâu: diện tích nhiễm rầy 579,4 ha tại các vùng trồng lúa, mật độ 297,6 – 1.425 con/m2, tăng 355,7 ha so với kỳ trước;

- Đạo ôn lá nhiễm 212,5 ha  tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, TLH 3,5 – 19,7%, tăng 5,6 ha so với kỳ trước;

- Khô vằn nhiễm 20,6 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông, TLH 7,4 – 30%, giảm 166,2 ha so với kỳ trước;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 120 ha tại Đạ Tẻh (9 ha nặng), TLH 7,5 – 49,6%, giảm 58,1 ha so với kỳ trước;

- Đạo ôn cổ bông nhiễm 305,4 ha tại Di Linh, Đức Trọng, Đạ Tẻh (tăng 65,5 ha so với kỳ trước), TLH 1,6 – 10%.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 88,4 ha Đạ Tẻh, Cát Tiên, giảm 90,1 ha so với kỳ trước, mật độ 4,5 – 55 con/m2.

2. Cây cà phê (151.565,1 ha)

            - Bệnh khô cành nhiễm 413,6 ha tại các vùng trồng cà phê, tăng 206,8 ha so với kỳ trước, TLH 5,8 – 37,5%

            - Một số đối tượng dịch hại giảm so với kỳ trước: bệnh rỉ sắt nhiễm 3.779,2 ha (giảm 562,1ha), vàng lá nhiễm 3.568,6 ha (giảm 1.293,9 ha)sâu đục thân gây hại 310 ha (giảm 110 ha), bọ xít muỗi gây hại 30 ha (giảm 100 ha).

            3. Cây chè (23.177 ha)

           - Bọ xít muỗi gây hại 2.038,4 ha (396,5 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 94 ha so với kỳ trước, TLH 2,2 – 25%;

           - Bọ cánh tơ gây hại 604,1 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng 207,6 ha so với kỳ trước), TLH 1,5 – 15%

4. Cây điều (15.259,7 ha)

Một số đối tượng sâu bệnh hại giảm so với kỳ trước: bệnh thán thư nhiễm 102,2 ha (giảm 252,7 ha), bệnh xì mủ thân nhiễm 579,7 ha (giảm 495,1 ha).

 5. Cây ca cao (997,1 ha)

So với kỳ trước: bọ xít muỗi gây hại 176,3 ha (44,2 ha nặng tại Đạ Huoai), giảm 48,4 ha; bọ cánh cứng gây hại 21,8 ha (giảm 26 ha); bệnh loét thân nhiễm 44,2 ha (giảm 44,2 ha).

6. Cây cao su (6.910,6 ha)

 So với kỳ trước: bệnh nấm hồng nhiễm 187,4 ha (tăng 61,9 ha); bệnh xì mủ nhiễm 10,9 ha (giảm 198,4 ha); héo đen đầu lá nhiễm 114,6 ha (giảm 53 ha).

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Một số đối tượng sâu bệnh hại trên dâu tằm ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha)

Bệnh xì mủ nhiễm 291 ha tại Bảo Lộc, Đạ Huoai (giảm 89,2 ha so với kỳ trước), TLH 5,3 – 20%.

9. Cây rau  

            - Cây rau họ thập tự (1.837 ha)

So với kỳ trước: bệnh sưng rễ nhiễm 74,7 ha tại các vùng trồng rau (17,5 ha nhiễm nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), giảm 68,5 ha; bệnh cháy lá nhiễm 61,4 ha  (tăng 9,3 ha).

            - Cây cà chua (2.618 ha)

So với kỳ trước: bệnh mốc sương nhiễm 155,4 ha (giảm 111,8 ha); đốm lá vi khuẩn nhiễm 365 ha (tăng 128,2 ha); héo xanh nhiễm 86,8 ha; sâu xanh gây hại 240 ha (giảm 30 ha).

-  Cây đậu leo (250 ha): sâu đục quả gây hại 50 ha, giảm 25 ha so với kỳ trước.

10. Cây dâu tây (70 ha)

So với kỳ trước: bệnh mốc xám nhiễm 10 ha (1ha nặng tại Đà Lạt), tăng 3,5 ha; xì mủ lá nhiễm 2 ha; thối trái nhiễm 6 ha (tăng 4 ha); đốm đen nhiễm 6 ha (tăng 6 ha).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: nhiều mây, có mưa rải rác do đó thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại như: rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn hại lúa; bệnh vàng lá, khô cành khô quả hại cà phê; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chè; bệnh mốc sương, héo xanh, đốm vi khuẩn, sâu đục quả hại cà chua; bệnh sưng rễ hại rau họ thập tự.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

 Nơi nhận:                                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký & đóng dấu)     

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Lại Thế Hưng           

- TTNN các huyện, Tp;                                                                       

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác