Thống kê truy cập

3545361
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1957
24049
85006
3545361

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 1 tháng 5 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 24/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 11 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 18 (Từ ngày  02/5/2015 – 08/5/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa sương mù vài nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 230C – 240C, cao nhất 34,20C – 380C, thấp nhất 150C – 16,60C; độ ẩm không khí 75% – 81,25 %; lượng mưa 27,5 –  74,25 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1.      Cây lúa (7.751,1ha)

- Vụ Đông Xuân: Lúa ở các giai đoạn: đẻ nhánh 74 ha; đứng cái 822 ha; làm đòng 798 ha; trỗ 2520,4 ha; chín 830,7 ha.

- Vụ Hè Thu: Gieo sạ được 2.706 ha. Lúa đang ở giai đoạn: mạ 2.131ha, đẻ nhánh 575 ha.

So với kỳ trước:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 88,9 ha (44,9 ha nhẹ; 41,4 ha trung bình; 2,6 ha nặng) tại Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai giảm 8,5 ha, TLH 3,45 – 25,3 %;

- Bệnh khô vằn nhiễm 2 ha tại Đạ Tẻh (5 ha nhẹ; 2 ha trung bình), giảm 20 ha, TLH 13,5 - 25 %;

 2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Một số dịch hại tại các vùng trồng cà phê giảm so với kỳ trước: bệnh khô cành nhiễm 199,6 ha (giảm 313,8 ha), TLH 6,5 – 50 %; rệp các loại gây hại 1.209,8 (giảm 2.335,4 ha), TLH 5,4 – 37,5 %.

- Bệnh vàng lá nhiễm 3.171,2 ha tại các vùng trồng cà phê, (tăng 230,2 ha), TLH 2,6 – 20 %; sâu đục thân gây hại 410 ha cà phê chè tại Đà Lạt (tăng 70 ha), TLH 11,5 – 30 %; rệp sáp gây hại 2.279,6 ha (tăng 1.646,8 ha), TLH 2,3 – 17,4 %.

3. Cây chè (23.883,2 ha)

So với kỳ trước:

- Bọ xít muỗi gây hại 951 ha tại các vùng trồng chè (giảm 536 ha), TLH 1,9 ­– 12,5%;

-  Rầy xanh gây hại 724,9 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 2.438,8 ha) , TLH 1,9 -  18,2 %;

-  Nhện đỏ gây hại 536 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (tăng  536 ha) TLH  1,2  – 12,5 %.

4. Cây điều (18.700 ha):

- So với kỳ trước tại các vùng trồng điều: Bệnh thán thư nhiễm 1.191,1 ha (tăng 540,1 ha), TLH 9,9– 34,4 %; bệnh khô cành nhiễm 846,8 ha (tăng 650,9 ha), TLH 8,8– 33,8 %; bọ xít muỗi gây hại 1.359,1 ha (tăng 148,4 ha), TLH 8,4 – 29,5%.

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.311,7 ha tại Đạ Tẻh (tăng 504,6 ha), TLH 7 – 20 %.

5. Cây ca cao (997,1 ha): Một số dịch hại trên cây ca cao không có biến động nhiều

 6. Cây cao su (6.910,6 ha)

- Một số đối tượng dịch hại trên cây cao su tăng so với kỳ trước: bệnh xì mủ nhiễm 445,1 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 227,6 ha), TLH 6,3 – 20 %; bệnh rụng lá nhiễm 555,1 ha tại Đạ Tẻh (tăng 116,2 ha), TLH 9,6 – 33,9 %; bệnh nấm hồng nhiễm 116,2 ha tại Đạ Tẻh; bệnh héo đen đầu lá nhiễm 464,9 ha tại Đạ Tẻh (tăng 82,9 ha), TLH 8,3 – 37,6%;

- Bệnh phấn trắng nhiễm 400,8 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 747,3 ha), TLH 12,8 – 38,2%.

7. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Bệnh bạc thau nhiễm 59,8 ha tại Đạ Tẻh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tăng 24,7 ha so với kỳ trước), TLH 2,8 – 31,2 %.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

- Bệnh xì mủ nhiễm 186,3 ha tại Đạ Huoai (tăng 78 ha so với kỳ trước), TLH 4,5 - 20 %.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (1.690,5 ha)

Sâu tơ gây hại 20 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương (tăng 12 ha), TLH 3,2 – 18 %; bệnh sưng rễ nhiễm 60 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng (15 ha nặng tại Lạc Dương), tăng 16,4 ha, TLH 5,3 – 30 %.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 430,1 ha (74,1 ha nặng tại Đơn Dương, Đức Trọng), giảm 59,9 ha TLH 2,8 –20 %; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 180 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 120 ha), TLH 8,1 – 30 %; bệnh mốc sương nhiễm 66,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 19,3 ha), TLH 7,5 – 30 %; bệnh héo xanh nhiễm 19,3 ha tại Đức Trọng (tăng 19,3 ha), TLH 3,5 – 20%.

- Cây đậu leo (250ha):

Sâu đục quả gây hại 61 ha tại Đơn Dương (12 ha nặng), giảm 13 ha, TLH 3,5 – 20 %.

10. Cây dâu tây (70 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi đến rải rác. Các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá hại lúa; bệnh vàng lá cà phê; bọ xít muỗi hại chè; sâu đục quả hại cà chua có khả năng phát triển và gây hại cây trồng.

Đề nghị TTNN các huyện thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                          Đào Văn Toàn

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

Các tin khác