Thống kê truy cập

3747839
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4327
4327
52064
3747839

Thông báo tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 9 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 64/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 9 năm 2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 9/2015, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình   22,3 – 23,3 0C, cao nhất 28,3 – 34,20C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 22,5 – 25,50C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 83 – 88%; lượng mưa phổ biến 208,2 – 315,3,4 mm.

II. KẾT QUẢ BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG THÁNG 9/2015

- 22/26 đơn vị báo cáo kết quả điều tra dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại rừng trồng;

- 4/26 đơn vị không báo cáo kết quả điều tra DTDB sâu bệnh hại rừng trồng bao gồm Ban quản lý KDL Hồ Tuyền Lâm, Ban QLR phòng hộ Phi Liêng, Ban QLR phòng hộ Đam Bri, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG THÁNG 9/2015

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 38.314 ha)

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 52,01 ha tại Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc và  Ban QLR PH  D’ran, tỷ lệ cây bị hại từ 10-20%.

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 5,3 ha tại Ban QLR phòng hộ Đa Nhim, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại 36-70 %.

- Vòi voi (Pissodes appoximatus Hopk): phát triển và gây hại trên diện tích 15,15 ha tại Ban QLR PH Tà Năng, tỷ lệ cây bị hại từ 15-30%.

- Xén tóc (Monochamus alternates Hope): gây hại trên diện tích 46,3 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và Ban QLR Ph D’ran, tỷ lệ cây bị hại 10-14%.

- Ong ăn lá (Nesodiprion sp) : gây hại trên diện tích 25,43 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận, tỷ lệ cây bị hại từ 13-15%.

- Sâu xám nhỏ, sùng trắng, bệnh khô xám lá thông, bệnh loét vỏ thông 3 láxuất hiện rải rác và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 1.405,4 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại trên diện tích 323,5 ha (nặng 31,7 ha) tại Ban quản lý rừng Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại từ 20-40%,.

- Bệnh đốm lá khô cành ngọn (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.): gây hại 33,76 ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 15-50%.

- Bệnh héo lá (Ceratocystis sp.): gây hại trên diện tích 72,17 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, Ban QLR PH Nam Huoai, tỷ lệ hại từ 15-30%

- Bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt, sâu đục thân, bọ hung nâu xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiền nơi, và có nơi mưa vừa, tập trung chủ yếu trong tuần đầu tháng. Các đối tượng dịch hại như:  Xén tóc đục thân, vòi voi hại thân, bệnh nấm rỉ, bệnh tuyến trùng trên thông 3 lá và bệnh héo cây do nấm Ceratocystis sp.), bệnh xì mủ thân trên cây keo có khả phát triển và gây hại.

Đề nghị các đơn vị quản lý rừng thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên rừng trồng, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan,giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                       PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);                                                        (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục Kiểm Lâm;                                                                              Nguyễn Thị Tuyết

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;                                                   

- Lưu VT.

Các tin khác