Thống kê truy cập

3747585
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4073
4073
51810
3747585

Thông báo tình hình sinh vật gây hại rừng trồng tháng 7 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 48/TB-BVTV                                            Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 7 năm 2015

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 7/2015, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình 21,0 – 24,5 0C, cao nhất 28,2 – 33,50C (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 14,5 – 18,60C tại khu vực phía Bắc (Đà Lạt, Lạc Dương); độ ẩm không khí trung bình 78 – 93%; lượng mưa phổ biến 260,4 – 453,4 mm.

II. KẾT QUẢ BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG THÁNG 7/2015

- 23/26 đơn vị báo cáo kết quả điều tra dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại rừng trồng;

- 3/26 đơn vị không báo cáo kết quả điều tra DTDB sâu bệnh hại rừng trồng bao gồm Ban quản lý KDL Hồ Tuyền Lâm, Ban QLR phòng hộ Phi Liêng, Ban QLR phòng hộ Lán Tranh.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG THÁNG 7/2015

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 38.314 ha)

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 5,3 ha tại Ban QLR phòng hộ Đa Nhim, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại 36 - 70 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 63,78 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và  Ban QLR PH  D’ran, tỷ lệ cây bị hại từ 15 - 30%.

- Vòi voi (Pissodes appoximatus Hopk): phát triển và gây hại trên diện tích 13,7 ha tại Ban QLR PH Tà Năng, tỷ lệ cây bị hại từ 15 - 30%.

- Xén tóc (Monochamus alternates Hope): gây hại trên diện tích 46,3 ha tại Ban QLR PH Tà Năng và Ban QLR Ph D’ran, tỷ lệ cây bị hại 10 - 14%.

- Sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals): tiếp tục gây hại trên diện tích 60 ha tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ ngọn bị hại từ 5 - 12%.

- Sâu xám nhỏ: gây hại trên diện tích 8 ha tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại từ 5 - 10%.

- Ong ăn lá, sùng trắng, bệnh khô xám lá thông, bệnh rơm lá thông xuất hiện rải rác và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 1.405,4 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại trên diện tích 323,5 ha (nặng 31,7 ha) tại Ban quản lý rừng Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại từ 20 - 40%.

- Bệnh đốm lá khô cành ngọn (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.): gây hại 33,76 ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 15 - 50%.

- Bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt, sâu đục thân, bọ hung nâu xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết diễn biến theo chiều hướng: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiền nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Các đối tượng dịch hại như: sùng trắng, bệnh lở cổ rễ, bệnh nấm rỉ, bệnh loét thân, bệnh tuyến trùng trên thông 3 lá và bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ thân trên cây keo có khả năng phát triển và gây hại.

Đề nghị các đơn vị quản lý rừng thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên rừng trồng, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Nơi nhận:                                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG  

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);                                                    (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục Kiểm Lâm;                                                                          LẠI THẾ HƯNG

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;                                                   

- Lưu VT.

Các tin khác