Thống kê truy cập

3522638
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1326
1326
62283
3522638

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 3 tháng 7 năm 2015

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 39/TB-BVTV                                                     Lâm Đồng, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 28 (Từ ngày  11/7/2015 – 17/7/2015)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu và giữa tuần. Gió Nam Tây Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình  22,250C – 23,250C, cao nhất 330C – 350C, thấp nhất 160C – 180C; độ ẩm không khí 82,25% – 87,25%; lượng mưa 77,5 –  116,25 mm.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa (10.396,7 ha)

Lúa đang ở giai đoạn: mạ 4.279,2 ha; đẻ nhánh 806 ha; đứng cái 1.415,5 ha; làm đòng 1.685 ha; trỗ 1.558 ha, chín 653 ha.

So với kỳ trước:

- Rầy nâu gây hại 588,3 ha tại Đạ Tẻh (giảm 120,6 ha), mật độ 196,9 – 1.025 con/m2;

- Ốc bươu vàng gây hại 280,3 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai (giảm 56,5 ha), mật độ 0,8 – 5 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm  446,4 ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (120,5 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 78,4 ha, TLH 2,5 – 25,4%;

- Khô vằn nhiễm 537,4 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (tăng 136,3 ha), TLH 8,6 – 35%;

- Vàng lá sinh lý nhiễm 233,8 ha tại Đạ Tẻh (tăng 174 ha), TLH 6 – 34,6%.

2. Cây cà phê (152.274,6 ha)

- Sâu đục thân gây hại 925,1 ha cà phê chè tại Đà Lạt (461,2 ha nặng), tăng 34,3 ha so với kỳ trước, TLH 17 – 40%;

- Bọ xít muỗi gây hại 889 ha cà phê chè tại Đam Rông, Đà Lạt, Lạc Dương (107 ha nặng tại Lạc Dương), tăng 61,3 ha so với kỳ trước, TLH 11,3 – 45%.

3. Cây chè (23.883,2 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 2.883 ha tại các vùng trồng chè (811,5 ha nặng tại Bảo Lâm), giảm 1.487,2 ha so với kỳ trước, TLH 2,5 – 28,3%;

- Rầy xanh gây hại 958,9 ha tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 581,1 ha so với kỳ trước), TLH 2,2 – 19,5%.

4. Cây điều (15.682,3 ha):

- Bọ xít muỗi gây hại 1.333,6 ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (164,5 ha nặng tại Đạ Tẻh), giảm 397,9 ha, TLH 7 – 46,4%;

- Bệnh thán thư nhiễm 874,2 ha tại Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 527,9 ha), TLH 8,7- 34,1%;

- Bệnh xì mủ thân nhiễm 1.156,1 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông (giảm 164,4 ha), TLH 8,7– 20%.

5. Cây ca cao (931,1 ha):

Bọ xít muỗi gây hại 150,5 ha tại Đạ Huoai (37,6 ha nặng), TLH 12 – 30%.

6. Cây cao su (11.310,6 ha)

-  Bệnh rụng lá nhiễm 465,4 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (giảm 277,4 ha so với kỳ trước), TLH 8,8 – 35,1%;

- Bệnh héo đen đầu lá nhiễm 519 ha tại Đạ Tẻh (giảm 157,7 ha so với kỳ trước), TLH 10,6 – 36,2%.

7. Cây dâu tằm (4.256,2 ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

8. Cây sầu riêng (1.671,2 ha):

Một số dịch hại trên sầu riêng tí biến động so với kỳ trước.

9. Cây rau: So với kỳ trước:

- Cây rau họ thập tự (2.190,5 ha):

 Bệnh sưng rễ nhiễm 96,2 ha tại các vùng trồng rau (27,5 ha nặng tại Đà Lạt, Lạc Dương), tăng 8,1 ha, TLH 6,1 – 40%.

- Cây cà chua (2.433,5 ha):

Sâu xanh gây hại 306,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 60 ha), TLH 1,5–10%; bệnh đốm lá vi khuẩn nhiễm 333,4 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 153,4 ha), TLH 10,6 – 40%.

10. Cây dâu tây (115ha): Một số dịch hại ít biến động so với kỳ trước.

11. Cây ngô (1.100 ha):

Sâu cắn lá ngô gây hại 160 ha tại Đam Rông, TLH 2,7 – 8 con/m2.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển và gây hại cây trồng như rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, khô vằn  hại lúa; bọ xít muỗi hại cà phê chè, bệnh nấm hồng, rệp sáp hại cà phê; bọ xít muỗi hại chè; bọ xít muỗi, bênh xì mủ hại điều; bệnh mốc sương, sâu đục trái hại cà chua; bệnh sưng rễ hại cây họ thập tự.

Đề nghị các TTNN thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây trồng, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất.

Trong tuần tới, Chi cục BVTV Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với TTNN huyện Lạc Dương cấp 166,32 lít thuốc Supertac 500EC (Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin) để phòng trừ 92,4 ha cà phê chè bị bọ xít muỗi gây hại tại xã Lát.

Nơi nhận:                                                                                             CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                             (Đã ký và đóng dấu)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);                                                            Lại Thế Hưng

- TTNN các huyện, Tp;  

- Lưu VT.

 

Các tin khác