Thống kê truy cập

2930681
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
267
1942
2906
2930681

Báo cáo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 22/8/2022 - 28/8/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 123/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 8 năm 2022

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 34 (Từ ngày 22/8/2022 – 28/8/2022)

 I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời âm u, có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 19,1 – 26,30C, cao nhất 25 – 330C, thấp nhất 15,4 – 22,80C; độ ẩm không khí 83 – 90%, lượng mưa 38,4 –72,5mm, tổng số giờ nắng 31 – 38,7h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Thu hoạch xong

8.920,7

Vụ Hè Thu

Đòng – trỗ

461

Ngậm sữa - chín

1.413,1

Thu hoạch

3.550,5

Tổng

5.424,6

Vụ Mùa

Mạ

1.933,5

Đẻ nhánh

3.852

Đòng – trỗ

2.709

Tổng

8.494,5

b) Cây trồng khác 

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

PTTL – đóng bắp

2.192,1

Thu hoạch

777

Tổng

2.969,1

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Cây con - PTTL

1.159,6

Tổng

1.159,6

Cây cà phê

Nuôi trái

172.813,6

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Thu hoạch

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.505

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.380

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 140ha lúa giai đoạn đẻ nhánh tại Đơn Dương (giảm 39,9ha so với kỳ trước), mật độ 2-3 con/m2.

- Bệnh đốm sọc VK gây hại 185ha lúa giai đoạn làm đòng – trỗ tại Đạ Tẻh (tăng 15ha so với kỳ trước), TLH 11,8-14,8%.

- Bệnh khô vằn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 120ha lúa giai đoạn đứng cái – làm đòng tại Đạ Tẻh, TLH 24,1-29,8%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 123,2ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng (tăng 8,2ha so với kỳ trước), TLH 3 – 5%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, đen lép hạt, đạo ôn lá,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 94,6ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 9ha), mật độ 2,3 – 10con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ - trung bình 1.535,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 17,4 – 28%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 4.007,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 40,8ha so với kỳ trước), TLH 12,5 – 27,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.562,3ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 91,4ha so với kỳ trước), TLH 15 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.669ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 70ha so với kỳ trước), TLH 5 – 12,5%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.850ha tại Bảo Lâm (tăng 50ha so với kỳ trước), TLH 9,5-15,3%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.937,7ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 169,5ha so với kỳ trước), TLH 16,3 – 29,7%.

- Bệnh thán thư tăng nhẹ so với kỳ trước, gây hại 3.581,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, TLH 16,3 – 28,4%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại 707,8ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà (129,7ha nhiễm nặng), TLH 10 – 34,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.305,6ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 15,2 – 43,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 339,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (70ha nhiễm nặng), tăng 33ha so với kỳ trước, TLH 8,2 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 274,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (25ha nhiễm nặng), giảm 90,6ha so với kỳ trước, TLH 6,6 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 618,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 25ha so với kỳ trước), mật độ từ 4 – 27con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 73,6ha tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 20ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 13,3%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 25ha tại Đà Lạt, TLH 10 - 14%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông,  đen lép hạt, đốm sọc VK tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đòng - trỗ chín; ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh.

- Cây cà phê: Bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành khô quả, bọ xít muỗi/cà phê chè có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành ít biến động và gây hại nhẹ.

- Cây sầu riêng: Tuần qua, thời tiết mưa nhiều kéo dài, bệnh xì mủ lây lan và gây hại mạnh trên sầu riêng giai đoạn thu hoạch và sau thu hoạch.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen, dòi đục lá tiếp tục lây lan gây hại mạnh trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý phòng trừ bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, sâu tơ, bọ nhảy..

- Cây hoa: Chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá trên cây hoa cúc; nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng trên hoa hồng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục lây lan gây hại mạnh tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà đặc biệt tại các vùng trũng thấp, bị ngập úng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Các địa phương tiếp tục xuống giống vụ Mùa. Chủ động hướng dân nông dân đẩy mạnh áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bón phân cân đối, thường xuyên thăm đồng phát hiện dịch hại kịp thời. Tổ chức ra quân diệt chuột và thu lượm ốc bươu vàng trước và sau khi gieo sạ. Ngoài ra trên lúa vụ lúa Hè Thu chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, đốm sọc VK, đen lép hạt. Trên lúa Mùa chú ý phòng trừ OBV giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

2.2. Cây ngô

Thời tiết có mưa, nông dân đang tiếp tục xuống giống ngô vụ Mùa, cần bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô có từ 4-8 lá thật và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm lá lớn

2.3. Cây sầu riêng

Hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh đặc biệt là bệnh xì mủ, thối gốc theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng: rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.5. Cây điều

Thời tiết tại 3 huyện phía Nam ngày nắng, có mưa về chiều tối rất thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan và gây hại. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt văn bản số 131/TTBVTV ngày 04/5/2022 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây điều giai đoạn sau thu hoạch.

2.6. Rau, hoa

Chú ý hướng dẫn nông dân vệ sinh nhà kính để tăng cường độ ánh sáng hạn chế nấm bệnh. Đồng thời quan tâm phòng trừ các đối tượng như bệnh virus, mốc sương, thán thư, đốm lá trên rau họ cà. Đối với bệnh xoăn lá virus hại cây họ cà hiện nay đang là cao điểm gây hại trong năm, cần hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh, thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ, bọ cưa bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ... Ngoài ra chú ý phòng trừ sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá, thối nhũn trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng,…

2.7. Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan nhanh, theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác