Thống kê truy cập

3905323
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4394
4394
106583
3905323

Quy trình Cấp GXN nội dung quảng cáo phân bón

MỤC LỤC

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 5. BIỂU MẪU
 6. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

Trưởng phòng TTPC

Đại diện lãnh đạo

Chi cục trưởng

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên

Trương Bảo Dương

Trần Quang Duy

Hà Ngọc Chiến

 1. MỤC ĐÍCH

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và hội thảo phân bón đảm bảo thẩm tra đúng các yêu cầu theo quy định của pháp luật

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và hội thảo phân bón

Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

4.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón được cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo phân bón

4.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP

01

 

 

Bản sao hợp lệ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

 

01

 

02 kịch bản quảng cáo và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo (trừ quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện)

02

 

 

Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có: chương trình (ghi rõ nội dung); thời gian; địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

01

 

4.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

4.4

Thời gian xử lý

 

- 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

4.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt

4.6

Lệ phí

 

không

4.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

4.7.1

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

 

 

 

B1

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt      Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

     - Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định;

     - Nộp qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ gửi lại cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải thông báo cho người nộp biết nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm hành chính công

½ ngày

Thành phần hồ sơ theo mục 4.2

Giấy biên nhận kiêm phiếu hẹn

B2

Nhận hồ sơ giấy từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trung tâm hành chính công

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Trồng trọt và BVTV  

(Đinh Thị Thu Phương)

½ ngày

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:

- Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì trực tiếp hướng dẫn 1 lần bằng văn bản cho tổ chức/ công dân biết để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

(Nguyễn Thị Thủy)

02 ngày

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có) hoặc thông báo qua điện thoại

 

B4

- Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo mẫu quy định

- Trường hợp không cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Ký duyệt của lãnh đạo Chi cục

(Hà Ngọc Chiến

 Trần Quang Duy)

1,5 ngày

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

B5

Vào sổ, đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Bộ phận văn thư

(Đinh Thị Thu Phương)

½ ngày

Sổ theo dõi

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Điều 24, khoản 5 điều 26 Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

- Điều 11 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

- Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

- Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng.

             

 


5.BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Phiếu biên nhận (BM-02-01)

2

Phiếu giao việc (nếu có) (BM-02-02)

3

Sổ tiếp nhận và theo dõi thực hiện thủ tục hành chính (BM-02-03)

4

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP

5

Các biểu mẫu khác (nếu có) theo quy định

6.HỒ SƠ  LƯU

  Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

I

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

1

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo mẫu quy định

2

Bản sao hợp lệ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

3

02 kịch bản quảng cáo và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo (trừ quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện)

4

Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có: chương trình (ghi rõ nội dung); thời gian; địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

5

Phiếu biên nhận

6

Sổ tiếp nhận và theo dõi thực hiện thủ tục hành chính

7

Các biểu mẫu khác (nếu có) theo quy định

Hồ sơ được lưu tại Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống kho lưu trữ của Chi cục hoặc xử lý theo quy định hiện hành.

 

 

TÊN CƠ QUAN
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ
TRẢ KẾT QUẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:……/TNHS

…………, ngày …… tháng …… năm……

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:……

(Liên: Lưu/giao khách hàng)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...................................................................................

Tiếp nhận hồ sơ của:.....................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Số điện thoại: ………………………………… Email:......................................................

Nội dung yêu cầu giải quyết:.........................................................................................

 1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:

1......................................................................

2......................................................................

3......................................................................

4......................................................................

........................................................................

........................................................................

 1. Số lượng hồ sơ:…………(bộ)
 2. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:…………ngày
 3. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm….
 4. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm….
 5. Đăng ký nhận kết quả tại:……………

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự……………

 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

  

Ghi chú:

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; một liên giao cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ;

- Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.

 

 TÊN CƠ QUAN
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Số lượng hồ sơ (bộ)

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Ngày, tháng, năm

Trả kết quả

Ghi chú

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết

Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết

Ngày, tháng, năm

Ký nhận

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 
   

 


Số: ........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ..... tháng ...... năm  .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN                     

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng

Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................

Số điện thoại:..........................Fax:..........................E-mail:....................

Họ tên và số điện thoại ngư­ời chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:

Kính đề nghị Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với phân bón sau:

TT

Loại phân bón

Tên phân bón

Mã số phân bón

Số Quyết định công nhận phân bón lưu hành

Phương tiện quảng cáo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm:

................................................................................................................

................................................................................................................

Chúng tôi cam kết quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý phân bón và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 (Ký tên, đóng dấu)

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (QT quang cao phan bon.doc)QT quang cao phan bon.doc ttbvtv170 kB2022-09-14 08:262022-09-14 08:26