Thống kê truy cập

3098163
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2703
31630
7532
3098163

Thông báo Kết quả kiểm tra lần 2 đối với 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo thông báo số 42/TB-TTBVTV

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số:       /TB-TTBVTV                                                 Lâm Đồng, ngày     tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra lần 2 đối với 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây

cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo thông báo số 42/TB-TTBVTV

 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-TTBVTV ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng về việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định;

Từ ngày 02/8 đến 04/8/2017, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng phối hợp với Phòng Kinh tế Bảo Lộc, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm kiểm tra lần 2 đối với 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê của 15 lô giống (số lượng 445.500 cây) không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn. Kết quả kiểm tra như sau:

1. Việc xử lý dịch hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đạt tiêu chuẩn xuất vườn

Theo đại diện của 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn, sau khi nhận được Thông báo số 42/TB-TTBVTV ngày 04/7/2017 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng. Các cơ sở đã chủ động thực hiện: Vệ sinh vườn ươm, thu gom tàn dư cây bệnh đem tiêu hủy, sử dụng thuốc Tervigo 020SC (liều lượng 1 - 2 lít/200 lít nước); Oncol 20EC (liều lượng 1 - 2 lít/ha); Map Logic  90WP (liều lượng 3 kg/ha) để xử lý tuyến trùng cho lô giống không đạt, số lần xử lý 02 lần.

2. Kết quả kiểm tra dịch hại và lấy mẫu phân tích mật số tuyến trùng ký sinh trên các lô giống không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn

 Kiểm tra 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn và lấy mẫu 12 mẫu đất, 12 mẫu rễ để phân tích mật số tuyến trùng ký sinh. Kết quả:

- Tại thời điểm kiểm tra các lô giống không xuất hiện dịch hại như: bệnh thán thư, rỉ sắt, đốm mắt cua.

- Đối với mẫu đất, rễ phân tích mật số tuyến trùng ký sinh (phụ lục kèm theo):

+ 100% mẫu đất đều xuất hiện tuyến trùng ký sinh, tuy nhiên mật số ở các mẫu đất biến động tương đối thấp từ 30 – 90 con/100 gam đất.

+ 12/12 mẫu rễ không xuất hiện tuyến trùng ký sinh.

3. Kết luận, đề nghị

3.1. Kết luận

- 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn tại Thông báo số 42/TB-TTBVTV ngày 04/7/2017 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã thực hiện tốt việc quản lý dịch hại và xử lý tuyến trùng ký sinh (Pratylenchus sp.; Meloidogyne sp.;…).

Các lô giống trên đã đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định.

 3.2. Đề nghị

Các cơ sở thực hiện tốt việc quản lý dịch hại trên vườn ươm, công bố tiêu chuẩn cây giống theo quy định (theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)./.

Nơi nhận:                                                                                           CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (báo cáo);

- Phòng Kinh tế Bảo Lộc;

- Phòng NN & PTNT Lâm Hà, Đam Rông,

  Di Linh, Bảo Lâm;

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống;

- Lưu: VT, TTPC.

 

(Có danh sách kèm theo) 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KET QUA KIEM TRA VUON UOM DOT2.doc)KET QUA KIEM TRA VUON UOM DOT2.doc Super User86 kB2017-09-05 17:082017-09-05 17:08

Các tin khác