Thống kê truy cập

3111707
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
550
13055
21076
3111707

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 22/02/2021 – 28/02/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 15/BC - TTBVTV

  Lâm Đồng, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 08 (Từ ngày 22/02/2021 – 28/02/2021)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 15,7 – 24,10C, cao nhất 25,2 – 32 0C, thấp nhất 8,8 – 16,50C; độ ẩm không khí 65 – 75%, lượng mưa 0,0 – 2,0mm, tổng số giờ nắng 81,5 – 95,1h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

2.708

Đẻ nhánh

1.075

Đòng trỗ

2.271

Ngậm sữa -  chín

1.219

Thu hoạch

1.035

Tổng

8.308

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con

151,2

Vươn cao – Trỗ cờ

865

Tổng

1.016,2

Cây cà phê

Thu hoạch

170.895

Cây điều

Ra hoa – đậu quả

28.092,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.326,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc

12.014,8

Cây tiêu

Quả non

2.142,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá (PTTL) – thu hoạch

1.497

Cây sắn (mì)

Phát triển thân lá

126,2

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.430

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Mật độ sâu (con/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh

phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

I

Cây lúa: mạ – đẻ nhánh

1

Ốc bươu vàng

1,3 – 2,3

3

 

 

Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai

2

Đạo ôn lá

5

29,2

 

Cấp 1-5

Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng

II

Cây ngô: cây con  

 

1

Sâu keo mùa thu

2 – 4

9

 

Tuổi 2 – 5

Đơn Dương, Đạ Tẻh

III

Cây cà phê: nuôi quả - thu hoạch

 

1

Bọ xít muỗi

7 – 14,1

25

 

Non – TT

Lạc Dương, Đà Lạt

2

Bệnh khô cành, khô quả

10 – 15,6

25

 

Cấp 1-3

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

5 – 16,6

19,2

 

Cấp 2-3

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà

IV

Cây điều: ra hoa – đậu quả

 

1

Bọ xít muỗi

7,9 – 17,5

31,6

 

Non – TT

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

8 – 18,3

31,7

 

Cấp 1 – 5

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu: quả non

1

Bệnh chết nhanh

6,7

21,3

 

Cấp 5-7

Đạ Huoai

VI

Cây sầu riêng: chăm sóc

1

Bệnh chảy gôm

2,7 – 16

43,3

 

 

 Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh xoăn lá

6,6 – 9

20

 

-

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

5

16,6

 

Cấp 2 - 4

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh sọc thân virus

10

30

 

-

Đà Lạt

IX

Cây sắn (mì)

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

14,6

50

 

-

Đạ Tẻh

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

I

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

1

Ốc bươu vàng

60,9

0

0

60,9

527

Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai

2

Đạo ôn lá

38,3

11,8

1,7

51,8

100

Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng

II

Cây ngô

 

 

 

 

 

 

1

Sâu keo mùa thu

109

9

0

118

70

Đơn Dương, Đạ Tẻh

III

Cây cà phê

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

870

201,4

0

1.071,4

6.151

Lạc Dương, Đà Lạt

2

Khô cành, khô quả

5.187,7

439,2

0

5.617,9

16.250

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

3.889,7

12

0

3.901,7

14.680

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà

IV

Cây điều

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

3.671,6

390,1

0

4.061,7

1.060

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

4.232,5

195

0

4.427,5

1.238

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chết nhanh

11,3

7,6

7,6

26,5

5

Đạ Huoai

VI

Cây sầu riêng

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chảy gôm

1.357,1

935,8

374,3

2.667,2

2.300

 Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh xoăn lá

150

9

0

159

790

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

79

9

0

88

790

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh sọc thân virus

15

0

0

15

1.300

Đà Lạt

IX

Cây sắn

 

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

13

2

2

17

0

Đạ Tẻh

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

3.1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ 60,9ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai, giảm 24,6ha so với kỳ trước, TLH 2 – 3con/m2.

- Đạo ôn lá gây hại 51,8ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng (nhiễm nặng 1,7ha, tăng 21ha so với kỳ trước), TLH 5 – 29,2%

- Các đối tượng khác như: chuột ,ngộ độc phèn, rầy nâu,…chủ yếu gây hại nhẹ.

3.2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 118ha tại Đơn Dương, Đạ Tẻh, giảm 19ha so với kỳ trước,  mật độ 2 - 9con/m2.

3.3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ - trung bình 1.452,8 ha cà phê chè tại Lạc Dương Đà Lạt, tăng 381,4ha so với kỳ trước, TLH 7 – 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại  5. 906,9ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê, tăng 289ha so với kỳ trước, TLH 10 - 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại 3.578,5ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 323ha so kỳ trước), TLH 5 – 19,2%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

 3.4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.484ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, tăng 29ha so với kỳ trước,TLH 5 – 12,1%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

3.5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 4.061,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, (tăng 86ha so với kỳ trước), TLH 7,9 – 31,6%.

- Bệnh thán thư gây hại ở mức nhẹ - trung bình 4.427,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 137,9ha so kỳ trước), TLH 8 – 31,7%.

3.6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 26,5ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (7,6ha nhiễm nặng), giảm 2,4ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 21,3%.

3.7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.310ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 2,7 – 43,3%.

3.8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 19ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 25,4ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 19,9%.

- Bệnh mốc sương cà chua gây hại nhẹ 84,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 82,1ha so với kỳ trước), TLH 5– 16,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 310ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương,tăng 40ha so với kỳ trước, mật độ từ 5 - 23 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 31,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, giảm 120ha so với kỳ trước, TLH 2,9 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 10-30%.

3.9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 17ha tại Đạ Tẻh, TLH 14,6 – 50%.

3.10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

-  Cây lúa: Ốc bươu vàng, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng.

-  Cây cà phê: Cà phê đang thời kỳ nở hoa, chú ý phòng trừ mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, đốm mắt cua. Ngoài ra chú ý bọ xít muỗi/cà phê chè.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tăng nhẹ, cần tiếp tục theo dõi và chủ động phòng trừ, ngoài ra chú ý bệnh khô cành, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư, rầy bông tiếp tục gây hại sầu riêng tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bệnh xoăn lá virus, mốc sương, đốm lá, héo xanh, dòi đục lá trên rau họ cà; bọ nhảy, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, mốc xám/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân tại các huyện Đơn Dương, Đạ Tẻh.

  1. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn lá, ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Di Linh. Ngoài ra chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa giai đoạn chín tại Cát Tiên.

2.2. Cây ngô

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu keo giai đoạn cây con – phát triển thân lá theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3 Cây điều

Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tiếp tục tăng nhẹ so với kỳ trước. Chủ động hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, tỉa cành tăm, cành sâu bệnh tạo cho vườn thông thoáng. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân, đục cành gây hại cây điều.

2.4 Cây sầu riêng

Tiếp tục chỉ đạo tập trung phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ tại huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh thán thư, rầy bông.

2.5 Cây cà phê

 Sau khi thu hoạch tuyên truyền, vận động nông dân cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, vệ sinh vườn, phát quang bụi rậm, bón phân để cây phục hồi và ra hoa đậu quả. Ngoài ra chú ý phòng trừ mọt đục cành, rệp sáp, bệnh khô cành, vàng lá.

2.6.Cây sắn

Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại tại Đạ Tẻh. Tuyên truyền, vận động nông dân  thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn đã được Chi cục Trồng trọt & BVTV hướng dẫn tại văn bản số 96/TTBVTV ngày 7/5/2020. Hạn chế canh tác sắn tại các vùng đã nhiễm bệnh nặng và không chủ động nguồn giống sạch bệnh.

2.7. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý tốt bệnh virus hại cà chua, hoa cúc, bệnh mốc sương, đốm lá, ruồi đục lá, bọ phấn, héo xanh trên rau họ cà; sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch rau họ thập tự./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác