Thống kê truy cập

3687056
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6239
15550
124739
3687056

Kê hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 số 132/KH-SNN ngày 28/01/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng.

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng, trạm của Chi cục trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt & BVTV trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu, quan trọng và các giải pháp phòng chống tham nhũng nhằm phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại đơn vị. Coi trọng giải pháp phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

- Xác định những nội dung, lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị để xây dựng các giải pháp phòng, chống tham nhũng thích hợp, hiệu quả; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/nđ-cp;  Chỉ thị số 33 - CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 10/01/2019 của của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 08/3/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 4101/UBND-NC ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; văn bản số 4348/UBND-NC ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường ky3 luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, người lao động ngành Thanh tra Lâm Đồng; văn bản số 6577/UBND-NC ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh ve62 việc tăng cường công tác thanh tra, PCTN và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền trong sinh hoạt ngày pháp luật; sau khi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần; phổ biến bài viết về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lồng ghép trong các đợt sơ kết, tổng kết …

2. Triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, chính sách giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế công khai minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; công khai minh bạch trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT, công tác tổ chức cán bộ, kê khai tài sản theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công đúng quy định, thành lập hội đồng mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản nhằm quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định trong quản lý sử dụng tài sản và công khai quá trình mua sắm sửa chữa; phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, tổ chức Công đoàn trong việc giám sát triển khai thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hằng năm đúng qui định.

b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình phù hợp với các quy định để triển khai thực hiện. Đối với các chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành không còn phù hợp thì kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện sai các quy định về chế độ, định mức tiêu chuẩn hoặc lợi dụng sơ hở trong các quy định về tiêu chuẩn, định mức để vụ lợi.

c) Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ Ban hành về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy Nhà nước; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở trong cơ quan hành chính và những quy định về nội quy làm việc của công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; nội quy, quy chế tiếp công dân theo Luật tiếp công dân 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

- Lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

- Thực hiện việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

d) Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai tài sản, thu nhập năm 2020 và triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo đúng quy định.

e) Chế độ trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách theo theo qui định.

f) Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý

Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị theo đúng yêu cầu kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với yêu cầu phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tăng cường rà soát thủ tục hành chính và kiểm tra công tác cải cách hành chính; đổi mới công nghệ phù hợp với cải cách hành chinh,thưc hiện thanh toán qua tài khoản.

3. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

- Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm chủ động thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức; việc quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản cơ quan, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng; đồng thời chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tha nhũng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và thực hiện ít nhất 02 lần trong năm. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong quản lý, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng qui định; báo cáo tình hình nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh hàng tháng, quí, năm; chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực của Giám đốc Sở và các cơ quan cấp trên.

4. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng

Tổ chức đánh giá công tác quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng ít nhất 01 lần/năm, tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Chi cục, lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng, trạm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng đến từng cán bộ, công chức, viên chức theo qui định./.

Các tin khác