Thống kê truy cập

3686970
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6153
15464
124653
3686970

Thông báo mở lớp tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV, phân bón

                                                                                                                                                                                                                                                                             SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

               CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số: 93/TTBVTV                                                    Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02  năm 2018

             V/v  mở lớp tập huấn Bồi dưỡng

        chuyên môn về thuốc BVTV, phân bón

 

                                Kính gửi: - Phòng Kinh tế Tp Đà Lạt, Bảo Lộc

                                            - Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện

                                            - Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố

 

Căn cứ Thông báo số 30/TB-SNN ngày 12/02/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2018 cho Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng.

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng dự kiến mở lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, phân bón năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng tập huấn: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Thời gian dự kiến tập huấn:

- Đối với thuốc BVTV: 03 tháng, dự kiến từ tháng 3/2018 – 6/2018.

- Đối với phân bón: 03 ngày, dự kiến cuối tháng 3/2018

3. Địa điểm dự kiến khai giảng: Tại Hội trường Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng - số 12 Hùng Vương – phường 10 – Đà Lạt.

4. Chi phí tổ chức tập huấn: Do các học viên tham gia lớp học đóng (sẽ có thông báo cụ thể ).

Vậy Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đề nghị Phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố thông báo cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn biết và tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia lớp tập huấn gửi về Chi cục Chi cục Trồng trọt & BVTV – 12 Hùng Vương – Phường 10 – Đà Lạt – Lâm Đồng trước ngày 15/3/2018.

            Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Thanh tra – Pháp chế. ĐT: 02633577256.      

Nơi nhận:                                        

- Như trên;

- Lưu: VT, TTPC, HCTH.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Lại Thế Hưng

Các tin khác