Thống kê truy cập

3905739
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
254
4810
106999
3905739

Kế hoạch họp giao ban hàng tuần

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 26 KH/BVTV                               Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HỌACH HỌP GIAO BAN HÀNG TUẦN

(Từ ngày 15/7/2013 đến ngày 30/12/2013)

 

Tháng

Tuần

Nội dung

Đối tượng tham dự

 

 

 

 

Tháng 7

Tuần 3 15/7

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tuần trước, kế họach trong tuần, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay

 

Lãnh đạo đơn vị, Trửơng phòng, Trạm

Tuần 4 22/7

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

Tuần 5 29/7

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

 

 

 

 

Tháng 8

Tuần 1

5/8

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tháng 7, kế họach trong tháng 8, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện

 

 

Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

12/8

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

Tuần 3

19/8

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tuần trước, kế họach trong tuần, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay

 

Lãnh đạo đơn vị, Trửơng phòng, Trạm

Tuần 4

26/8

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

Tuần 2

9/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tháng 8, kế họach trong tháng 9, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện

 

Tòan thể CBCCVC

Tuần 3

16/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

 BC tình hình công việc thực hiện tuần trước, kế họach trong tuần, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay

 

Lãnh đạo đơn vị, Trửơng phòng, Trạm

Tuần 4

23/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

Tuần 5

30/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

 

 

 

 

Tháng 10

Tuần 1

7/10

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

 BC tình hình công việc thực hiện tháng 9, kế họach trong tháng 10, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay, công việc tồn đọng chưa thực hiện

 

 

Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

14/10

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

Tuần 3

21/10

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tuần trước, kế họach trong tuần, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay

 

Lãnh đạo đơn vị, Trửơng phòng, Trạm

Tuần 4

28/10

 

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

 

 

 

 

Tháng 11

Tuần 1

4/11

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tháng 10, kế họach trong tháng 11, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay, công việc tồn đọng chưa thực hiện

 

 

Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

11/11

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

Tuần 3

18/11

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tuần trước, kế họach trong tuần, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay

 

Lãnh đạo đơn vị, Trửơng phòng, Trạm

Tuần 4

25/11

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

 

 

 

 

Tháng 12

Tuần 1

2/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tháng 11, kế họach trong tháng 12, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay, công việc tồn đọng chưa thực hiện

 

 

Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

9/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

Tuần 3

16/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

 BC tình hình công việc thực hiện tuần trước, kế họach trong tuần, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay

 

Lãnh đạo đơn vị, Trửơng phòng, Trạm

Tuần 4

23/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Họp hội ý lãnh đạo;

LĐ họp với các phòng mình phụ trách;

Trạm KDTV chào cờ tại TTNN.

 

Lãnh đạo đơn vị;

LĐ với các phòng

Tuần 5

30/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

BC tình hình công việc thực hiện tuần trước, kế họach trong tuần, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay

Lãnh đạo đơn vị, Trửơng phòng, Trạm

          Căn cứ kế họach, yêu cầu các phòng, trạm thực hiện nghiêm túc.

CHI CỤC TRƯỞNG      

Nơi nhận

- Các Phòng, Trạm;

- Lưu VP.

Các tin khác