Thống kê truy cập

3747444
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3932
3932
51669
3747444

Kế hoạch họp giao ban hàng tuần năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 01-KH/BVTV                               Lâm Đồng, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Họp giao ban hàng tuần năm 2014

 

          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng xây dựng kế hoạch họp giao ban hàng tuần năm 2014 như sau:

 

Tháng

Tuần

Nội dung sinh hoạt

Đối tượng tham dự

Tháng 1

Tuần 1

06/01

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ tháng 1 năm 2014, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

13/01

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

20/01

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

27/01

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 2

Tuần 1

03/02

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 

Tuần 2

10/02

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, kế hoạch nhiệm vụ tháng 2, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 3

17/02

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

24/02

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 3

Tuần 1

03/3

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, kế hoạch nhiệm vụ tháng 3, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

10/03

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

17/03

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

24/03

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 5

31/03

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 4

Tuần 1

07/4

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, kế hoạch nhiệm vụ tháng 4, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

14/4

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

21/4

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

28/4

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 5

Tuần 1

05/5

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, kế hoạch nhiệm vụ tháng 5, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

12/5

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

19/5

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

26/5

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 6

Tuần 1

02/6

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch nhiệm vụ tháng 6, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

09/6

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

16/6

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

23/6

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 5

30/6

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 7

Tuần 1

07/7

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, kế hoạch nhiệm vụ tháng 7, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

14/7

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

21/7

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

28/7

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 8

Tuần 1

04/8

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch nhiệm vụ tháng 8, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

11/8

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

18/8

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

25/8

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 9

Tuần 1

01/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, kế hoạch nhiệm vụ tháng 9, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

08/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

15/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

22/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 5

29/9

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 10

Tuần 1

06/10

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, kế hoạch nhiệm vụ tháng 10, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

13/10

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

20/10

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

27/10

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 11

Tuần 1

03/11

Chào cờ, sinh họat chính trị; Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch nhiệm vụ tháng 11, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

10/11

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

17/11

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

24/11

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tháng 12

Tuần 1

01/12

Chào cờ, sinh họat chính trị; Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với toàn thể CBCCVC;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, kế hoạch nhiệm vụ tháng 12, những vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay; công việc tồn đọng chưa thực hiện.

Lãnh đạo Chi cục; Tòan thể CBCCVC

Tuần 2

08/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 3

15/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các trưởng, phó các phòng, trạm.

Lãnh đạo Chi cục; Trưởng, phó các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 4

22/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

Tuần 5

29/12

Chào cờ, sinh họat chính trị;

Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với các phòng, trạm mình phụ trách;

Lãnh đạo Chi cục; Các phòng, trạm trực thuộc

 

Đề nghị Lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng, trạm căn cứ kế hoạch tổ chức họp và dự họp đảm bảo thời gian.

                                                                                                             CHI CỤC TRƯỞNG

   Nơi nhận

- Lãnh đạo Chi cục (3)

- Các Phòng, Trạm;

- Lưu VT.

Các tin khác