Thống kê truy cập

3116072
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2123
2123
25441
3116072

Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử

 

               SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      CHI CỤC TRỒNG TRỌ & BVTV                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Số: 30/TB-TTBVTV                                             Lâm Đồng, ngày 25 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tên miền (địa chỉ) truy cập trang thông tin điện tử

 

            Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, về việc Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc Ban hành quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.

          Được sự đồng ý của Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

          - Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 tên miền truy cập trang thông tin điện tử của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng là: ttbvtv.lamdong.gov.vn

          - Địa chỉ email của Chi cục: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để biết và truy cập./.

Nơi nhận :

- Sở NN&PTNT;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng Kinh tế Tp. Đà Lạt, Bảo lộc;

- Phòng NN&PTNT các huyện;

- TTNN các huyện, thành phố;

- Đăng website của Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Lại Thế Hưng

Các tin khác