Thống kê truy cập

2910180
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1179
11458
53354
2910180

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 01/02/2021 - 07/02/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 05 (Từ ngày 01/02/2021 - 07/02/2021)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa nhẹ vài nơi; nhiệt độ trung bình 16,7 – 24,90C, cao nhất 25,8 – 33.80C, thấp nhất 9,5 – 170C; độ ẩm không khí 71 – 82%, lượng mưa 0.0 – 16,7mm, tổng số giờ nắng 65,7 – 84h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

1.850,1

Đẻ nhánh

2.108

Đòng trỗ

2.357

Ngậm sữa -  chín

457

Thu hoạch

572

Tổng

7.344,1

  1. b) Cây trồng khác

 

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con

342,2

Vươn cao – Trỗ cờ

594

Tổng

936,2

Cây cà phê

Thu hoạch

170.895

Cây điều

Ra hoa – đậu quả

28.092,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.326,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc

12.014,8

Cây tiêu

Quả non

2.142,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá (PTTL) – thu hoạch

1.497

Cây sắn (mì)

Phát triển thân lá

126,2

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.430

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Mật độ sâu (con/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh

phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

I

Cây lúa: mạ – đẻ nhánh

1

Bọ trĩ

7,5

14,8

 

Cấp 1-3

Đạ Tẻh

2

Ốc bươu vàng

1,3 – 2

3

 

 

Đức Trọng, Đơn Dương

3

Đạo ôn lá

5

28,7

 

Cấp 1-5

Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng , Cát Tiên

II

Cây ngô: cây con  

 

1

Sâu keo mùa thu

2 – 4

9

 

Tuổi 2 – 5

Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Tẻh

III

Cây cà phê: nuôi quả - thu hoạch

 

1

Bọ xít muỗi

3 – 17,4

25

 

Non – TT

Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông

2

Bệnh khô cành, khô quả

9,5 – 145

25

 

Cấp 1-3

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

5 – 20,4

22,4

 

Cấp 2-3

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà

IV

Cây điều: ra hoa – đậu quả

 

1

Bọ xít muỗi

7,5 – 17,1

29,9

 

Non – TT

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

7 – 17,9

29,6

 

Cấp 1 – 5

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu: quả non

1

Bệnh chết nhanh

2,6 – 7,1

21,4

 

Cấp 5-7

Đạ Huoai, Đức Trọng

VI

Cây sầu riêng: chăm sóc

1

Bệnh chảy gôm

2,9 – 16,4

43,3

 

 

 Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh xoăn lá

6,6 – 8,8

23,3

 

-

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

5,3

16,6

 

Cấp 2 - 4

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh sọc thân virus

10

30

 

-

Đà Lạt

IX

Cây sắn (mì)

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

14

50

 

-

Đạ Tẻh


2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

I

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

1

Bọ trĩ

270

0

0

270

0

Đạ Tẻh

2

Ốc bươu vàng

102,5

0

0

102,5

520

Đức Trọng, Đơn Dương

3

Đạo ôn lá

10,5

1,4

1,3

13,2

0,2

Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng , Cát Tiên

II

Cây ngô

 

 

 

 

 

 

1

Sâu keo mùa thu

127

8

2

137

170

Lạc Dương, Đơn Dương

III

Cây cà phê

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

869,9

201,4

0

1.071

6.152

Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông

2

Khô cành, khô quả

5.223,7

439,2

0

5.663

16.650

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

3.879,7

12

0

3.892

14.760

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, TP Đà Lạt, Lâm Hà

IV

Cây điều

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

3.353,5

390,1

0

3.744

550

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

3.836,5

390,1

0

4.227

707

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chết nhanh

11,7

7,6

7,6

26,9

146

Đạ Huoai, Đức Trọng

VI

Cây sầu riêng

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chảy gôm

1.169,9

1.122,9

374,3

2.667,1

2.250

Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh xoăn lá

177

26,4

6

209,4

1.615

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

92,6

12

0

104,6

1.615

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh sọc thân virus

15

0

0

15

1.300

Đà Lạt

IX

Cây sắn

 

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

17

3

2

22

0

Đạ Tẻh

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

3.1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 270ha tại Đạ Tẻh, tăng 253ha so với kỳ trước, TLH 7,5 – 14,8%.

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ 102,5ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, giảm 25,3ha so với kỳ trước, TLH 2 – 3con/ m2.

- Đạo ôn lá gây hại 13,2ha tại Di Linh, Đạ Tẻh, Đức Trọng, Cát Tiên (nhiễm nặng 1,3ha, giảm 5,2ha so với kỳ trước), TLH 5 – 28,7%

- Các đối tượng khác như: chuột ,ngộ độc phèn, rầy nâu,…chủ yếu gây hại nhẹ.

3.2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 137ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Tẻh (2ha nhiễm nặng, tăng 32ha so với kỳ trước), mật độ 2 - 9con/m2.

3.3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ - trung bình 1.071ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, TLH 3 – 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại  5. 663ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê, tăng 97ha so với kỳ trước, TLH 9 - 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại 3.892ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 5ha so kỳ trước), TLH 5 – 22,4%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

3.4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.416ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, giảm 48ha so với kỳ trước,TLH 5 – 12,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

3.5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.744ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, (tăng 32ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 29,9%.

- Bệnh thán thư gây hại ở mức nhẹ - trung bình 4.227ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 35ha so kỳ trước), TLH 7 – 29,6%.

3.6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so kỳ trước gây hại 26,9ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (7,6ha nhiễm nặng), TLH 2,6 – 21,4%.

3.7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.497,2ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 2,9 – 43,3%.

3.8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 32,4ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (6ha nhiễm nặng, giảm 9,7ha so kỳ trước), TLH 6,6 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương cà chua gây hại nhẹ 92,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 2ha so với kỳ trước), TLH 5,3 – 16,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ ít biến động so với kỳ trước, gây hại 315ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, mật độ từ 5 - 23 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 66,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, tăng 3,7ha so với kỳ trước, TLH 3,3 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 10-30%.

3.9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn gây hại 22ha tại Đạ Tẻh (2ha nhiễm nặng, giảm 7ha so với kỳ trước), TLH 14 – 50%.

3.10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, ốc bươu vàng, rầu nâu, chuột, đạo ôn lá, gây hại lúa Đông Xuân.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, đốm mắt cua tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn sau thu hoạch.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tăng nhẹ, cần tiếp tục theo dõi và chủ động phòng trừ, ngoài ra chú ý bệnh khô cành, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư, rầy bông tiếp tục gây hại sầu riêng tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bệnh xoăn lá virus, mốc sương, đốm lá, héo xanh, dòi đục lá trên rau họ cà; bọ nhảy, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, mốc xám/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu xám tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Tẻh.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân xuống giống vụ Đông Xuân tập trung, gọn theo mô hình cánh đồng mẫu lớn để thuận tiện cho công tác phòng trừ sâu bệnh. Khuyến cáo áp dụng kỹ thuật sạ thưa, sạ hàng (80 - 100kg/ha) nhằm tiết kiệm giống và hạn chế sâu bệnh. Đối với lúa Đông Xuân đã xuống giống chú ý phòng trừ chuột, bọ trĩ, rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá, bệnh bạc lá.

2.2. Cây ngô

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu keo ngay từ khi xuống giống vụ Đông Xuân theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý sâu xám gây hại giai đoạn cây con.

2.3 Cây điều

Hiện nay cây điều đang giai đoạn ra chồi, ra hoa, đậu quả, rất thuận lợi cho sâu bệnh phát triển và lây lan đặc biệt bọ xít muỗi, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh khô cành, sâu đục thân, đục cành. Chủ động hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, tỉa cành tăm, cành sâu bệnh tạo cho vườn thông thoáng. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân, đục cành gây hại cây điều.

2.4. Cây sầu riêng

Tiếp tục chỉ đạo tập trung phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ tại huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh thán thư, rầy bông.

2.5 Cây cà phê

 Sau khi thu hoạch tuyên truyền, vận động nông dân cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, vệ sinh vườn, phát quang bụi rậm, bón phân để cây phục hồi và ra hoa đậu quả. Ngoài ra chú ý phòng trừ mọt đục cành, rệp sáp, bệnh khô cành, vàng lá.

2.6. Cây sắn

Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại tại Đạ Tẻh. Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện triệt để biện pháp nhổ bỏ, tiêu hủy sớm cây sắn nhiễm bệnh kết hợp phòng trừ bọ phấn theo quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn đã được Chi cục Trồng trọt & BVTV hướng dẫn tại văn bản số 96/TTBVTV ngày 7/5/2020.

2.7. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý tốt bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp. Ngoài ra chú ý các đối tượng mốc sương, đốm lá, ruồi đục lá, bọ phấn, héo xanh trên rau họ cà, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, thối hạch rau họ thập tự./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

   KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác