Thống kê truy cập

3905667
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
182
4738
106927
3905667

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 21.7-28.7.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

21/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

03

- Score 250EC;

- Amistar 250 SC

1. Vườn ông Lê Tấn Phương – Nam Hiệp 1 – Ka Đô

Đơn Dương

2. Vườn ông Nguyễn Phi Long – Châu Sơn – Lạc Xuân

3. Vườn ông Nguyễn Mạnh Xuân – Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm

23/7/2013

(1) 8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

02

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

1. ĐL Vũ Thúy - K'Nai - Phú Hội

Đức Trọng

(2)14h00

2. ĐL Sơn Oanh - Trung Hậu - Ninh Loan

24/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Amistar top 325SC;

- Tilt Super 300EC

Vườn ông Hoàng Văn Lượng – 136 QL28 – Thôn 8 – Tân Châu

Di Linh

(1) 8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

02

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

1. ĐL Thuận Thu – Tân Hiệp - Tân Hội

Đức Trọng

(2)14h00

2. ĐL Quang Sen – Bồng Lai – Hiệp Thạnh

25/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Amistar top 325SC;

- Tilt Super 300EC

Vườn ông Đỗ Thu – Thôn 5 – Lộc Quảng

Bảo Lâm

8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

01

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

ĐL Hoa – Định An – Hiệp An

Đức Trọng

(1)7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG;

- Antracol 70 WP, 70WG;

- Melody duo 66.75WP;

- Movento 150OD;

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

- Flintpro 648WG

- Profiler 711.1WG

1. HT Thôn Ka Đô mới – Ka Đô

Đơn Dương

(2)13h30

2. HT Thôn Ka Đơn – Ka Đơn

26/7/2013

8h00

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Amistar top 325SC;

- Tilt Super 300EC

Vườn ông Trần Văn Tuyến – Thôn 1 – Tân Lạc

Bảo Lâm

(1)7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG;

- Antracol 70 WP, 70WG;

- Melody duo 66.75WP;

- Movento 150OD;

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

- Flintpro 648WG

- Profiler 711.1WG

1. HT UBND Xã Hòa Trung

Di Linh

(2)13h30

2. HT UBND Phường Lộc Nga

Bảo Lộc

(1)8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

02

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

1. ĐL Minh – Giãn Dân – Lạc Xuân

Đơn Dương

(2)14h00

2. ĐL Yến Đạt – Số 2 Lê Văn Sỹ - Dran

27/7/2013

8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

01

- Monster 40 EC;

- Faifos 25EC;

- Dibamec 3.6EC;

- Difluent 10WP, 25WP;

- Zap 350SC;

- Diboxylin 2 SL;

- Tien super 300EC;

- Ải vân 6.4SL;

- Danaxone 20SL;

- Dibphosate 480 SL;

- Dibuta 60 EC

ĐL Trai Xin – Nghĩa Hiệp 1 - Ka Đô

Đơn Dương

Các tin khác