Thống kê truy cập

2642391
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
956
4261
58451
2642391

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 10/01/2022 - 16/01/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 07/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 02 (Từ ngày 10/01/2022 - 16/01/2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 16,9 – 25,50C, cao nhất 28,5 – 33,50C, thấp nhất 12,5 – 15,30C; độ ẩm không khí 71 – 84%, lượng mưa 2,3 – 50,8mm, tổng số giờ nắng 36,1 – 61h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

570

Đẻ nhánh

2.826

Đòng – trỗ

1.524,8

Ngậm sữa - Chín

460

Tổng

5.380,8

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con - PTTL

852,6

Tổng

852,6

Cây cà phê

Thu hoạch

172.813,6

Cây điều

Ra hoa

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Ra bông

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.620

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.323

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 56ha lúa giai đoạn làm đòng tại Cát Tiên, mật độ 10 - 12 con/m2.

- Bọ trĩ gây hại 25ha tại Đạ Tẻh (tăng 5ha so với kỳ trước), TLH 10,7 – 11,1%.

- Bệnh khô vằn gây hại 55ha tại Đạ Tẻh (giảm 45ha so với kỳ trước), TLH 10 - 11%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, OBV, bệnh đen lép hạt, đạo ôn lá,... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 26,1ha tại Đơn Dương (nhiễm nặng 2ha), tăng 3,1ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 8con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.285,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 201,4ha so với kỳ trước), TLH 15 – 22%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.775,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (tăng 26ha so với kỳ trước), TLH 15 – 29,2%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.559,1ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 37,7ha so với kỳ trước), TLH 15,5 – 26%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.320ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 89ha so với kỳ trước), TLH 8,2 – 20%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.550ha tại Bảo Lâm (tăng 10ha so với kỳ trước), TLH 9,3-13,6%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.439,7ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 18ha so với kỳ trước), TLH 12 – 31%.

- Sâu đục thân, cành gây hại 122ha tại Đạ Huoai (giảm 30,5ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 10,4%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.361,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 163,2ha so với kỳ trước), TLH 12 – 36,2%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 439ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (82ha nhiễm nặng), tăng 25ha so với kỳ trước, TLH 14,8-23,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.532,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 14,6 – 46,7%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 136,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (4ha nhiễm nặng) giảm 3ha so với kỳ trước, TLH 6 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 110,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 15ha so với kỳ trước), TLH 10 – 20%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 396,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 45,8ha so với kỳ trước), mật độ từ 6,1 - 29 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình 38,3ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 6 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 7 - 10%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

 - Cây lúa: Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt gây hại lúa giai đoạn trỗ chín tại Đạ Tẻh; OBV, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá gây hại lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh, làm đòng tại Cát Tiên, Đức Trọng, Đạ Tẻh.

- Cây cà phê: Cà phê đang vào cuối vụ thu hoạch, các đối tượng bệnh vàng lá, khô cành, rỉ sắt, rệp các loại có khả năng tăng nhẹ; Ngoài ra chú ý mọt đục cành, bọ xít muỗi, sâu đục thân, bệnh đốm mắt cua gây hại cà phê chè.

- Cây điều: Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, bọ vòi vòi đục chồi, bệnh khô cành gây hại cây điều giai đoạn ra chồi, ra hoa, đậu quả.

- Cây sầu riêng: Hiện nay sầu riêng đang ra bông, chú ý phòng trừ bệnh xì mủ, thán thư, rầy bông.

- Cây rau: Dòi đục lá, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá gây hại rau họ thập tự.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, bệnh héo xanh tiếp tục gây hại trên hoa cúc. Trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân giai đoạn cây con - PTTL tại Đơn Dương, Đức Trọng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố thực hiện tốt công văn số 205/TTBVTV ngày 16/7/2021 của Chi cục về việc duy trì thực hiện công tác DTDB sâu bệnh trong điều kiện dịch Covid 19, hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Hiện nay các địa phương đang tiếp tục xuống giống vụ Đông Xuân. Chủ động khuyến cáo và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng các giống chống chịu sâu bệnh nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn, không sử dụng lúa thương phẩm làm giống, đảm bảo mật độ gieo sạ tối đa 120kg/ha, chăm sóc, bón phân cân đối để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Chú ý theo dõi phòng trừ OBV, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá gây hại lúa Đông Xuân tại Cát Tiên, Đức Trọng, Đạ Tẻh; bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt gây lại lúa Mùa cuối vụ tại Đạ Tẻh.

2.2. Cây ngô

Hiện nay các địa phương tiếp tục xuống giống ngô vụ Đông Xuân, sâu keo mùa thu có khả năng tăng nhẹ. Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời sâu keo mùa thu theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3. Cây sầu riêng

Chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch như cắt tỉa cành, thu gom, phát dọn cỏ dại tạo độ thông thoáng cho vườn, giúp vườn nhanh khô ráo sau mưa hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển khi có mưa trái mùa. Ngoài ra bổ sung đầy đủ kịp thời phân bón kết hợp chế phẩm sinh học Trichoderma giúp cho cây sầu riêng phát triển các cơi đọt non. Giai đoạn hiện nay cần chú ý phòng trừ các đối tượng rầy xanh, rầy bông, bệnh thán thư, xì mủ.

2.4. Cây cà phê

Các diện tích đã thu hoạch xong chủ động áp dụng các biện pháp tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, bón phân để cây cà phê nhanh phục hồi chuẩn bị cho đợt ra hoa đậu quả niên vụ 2022. Ngoài ra thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cà phê giai đoạn sau thu hoạch theo văn bản chỉ đạo số 377/TTBVTV ngày 23/12/2021 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng.

2.5. Cây điều

Niên vụ điều 2021-2022 do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều dẫn đến cây điều rụng lá, ra chồi non muộn và không đồng đều, đến nay tỷ lệ ra hoa đợt 1 khoảng 70%. Hiện nay giá các loại phân bón cao hơn 60-100% so với năm 2020, cần tuyên truyền vận động nông dân thường xuyên thăm vườn, bổ sung phân bón đầy đủ, kịp thời để cây điều ra hoa, đậu quả thuận lợi. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư không để lây lan gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa đậu quả.

2.6. Rau, hoa

Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, đốm lá vi khuẩn, virus hại cà chua; sâu tơ, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá hại rau họ thập tự; trên cây hoa chú ý bệnh rỉ sắt, virus hại hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng, đốm đen hoa hồng./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác