Thống kê truy cập

2912144
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1629
13422
55318
2912144

Thông báo Phân công trách nhiệm Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2021

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

Số: 29/TB-TTBVTV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Phân công trách nhiệm

Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2021

 

            Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-SNN ngày 25/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực nông nghiệp và PTNT năm 2021;

          Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-TTBVTV ngày 30/3/2021 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2021.

          Chi cục Trồng trọt và BVTV phân công trách nhiệm thực hiện Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-TTBVTV ngày 30/3/2021 như sau:

  1. Nội dung công việc

STT

Nội dung công việc

Phòng, Trạm thực hiện

1

Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt và BVTV

Phòng Thanh tra pháp chế

 

2

Tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực Trồng trọt và BVTV:

- Tình hình vi phạm hành chính về lĩnh vực Trồng trọt và BVTV;

- Tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt và BVTV;

- Việc tuân thủ pháp luật của tổ chức và công dân

3

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 6 tháng, năm và đột xuất

4

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật

Các Phòng, Trạm

  1. Thời gian thực hiện

          - Thời gian thực hiện thường xuyên trong năm.

  1. Chế độ báo cáo

          - Thực hiện chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo quy định.

          Thông báo này có hiệu lực từ ngày 31/3/2021.

 

                                                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận :                                

- Các phòng, trạm(t/h);                                                                                    (đã ký)

- Lãnh đạo Chi cục (chỉ đạo);

- Lưu (VT).                                                                                                 Hà Ngọc Chiến

Các tin khác