Thống kê truy cập

3116278
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2329
2329
25647
3116278

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 05/7/2021 – 11/7/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 63/BC – TTBVTV

 Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 27 (Từ ngày 05/7/2021 – 11/7/2021)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 19,9 – 27,5 0C, cao nhất 31– 34 0C, thấp nhất 15  – 19 0C; độ ẩm không khí 75 – 85%, lượng mưa 4.2 – 44.4mm, tổng số giờ nắng 52.7 – 57.7h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Hè Thu

Mạ

549

Đẻ nhánh

1.843

Đòng trỗ

2.740

Ngậm sữa -  chín

552,8

Tổng

5.684,8

Vụ Mùa

Mạ

461

Tổng

461

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

 

Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch

2.998,2

Tổng

2.998,2

Cây cà phê

Quả non

173.660,3

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.006,8

Cây sầu riêng

Thu hoạch

12.368,5

Cây cà chua

Phát triển thân lá (PTTL) – thu hoạch

1.224

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.853

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 657,8ha tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương (80ha gây hại nặng) tăng 30,8ha so với kỳ trước, mật độ 3 – 8 con/m2

- Đạo ôn lá gây hại 189,4ha tại Cát Tiên, Đạ Tẻh (giảm 7,2ha so với kỳ trước), TLH 7 – 15,6%.

- Đạo ôn cổ bông ít biến động so với kỳ trước, gây hại 35ha tại Lạc Dương, TLH 4,6-9%.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 138,8ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng (nhiễm nặng 4ha), tăng 3ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 9con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.752,7ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 18 – 28,9%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại  3.342,1ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 9ha so với kỳ trước), TLH 14 – 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại 3.309,4ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (tăng 16,9ha so với kỳ trước), TLH 15 – 26,1%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi chủ yếu gây hại nhẹ 2.019ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh (giảm 66ha so với kỳ trước), TLH 5 – 13,4%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.977,5ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 31ha so với kỳ trước), TLH 13 – 37,5%.

- Bệnh thán thư gây hại 4.697,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 24ha so với kỳ trước), TLH 14 – 47,4%.

6. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.169,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 14,4 – 46,7%.

7. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại 136,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 17,8ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 13,3%.

- Bệnh mốc sương biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 209,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 7,5 – 20%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 327,4ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 23ha so với kỳ trước), mật độ từ 2,6 - 25 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 73,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (tăng 35ha so với kỳ trước), TLH 6,2 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 12ha tại Đà Lạt, TLH 10 - 18%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

-  Cây lúa: ốc bươu vàng, bọ trĩ có khả năng tiếp tục lây lan gây hại mạnh lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh, bệnh khô vằn, đạo ôn lá gây hại mạnh lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa giai đoạn trỗ-chín.

-  Cây cà phê: Bệnh rỉ sắt, khô cành, khô quả, vàng lá tiếp tục gây hại mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu đục thân mình trắng, nấm hồng.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, xì mủ chủ yếu gây hại nhẹ và ít biến động trên các diện tích điều đang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư tiếp tục gia tăng gây hại sầu riêng giai nuôi trái - thu hoạch.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm lá vi khuẩn, dòi đục lá tiếp tục gây hại rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý phòng trừ bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, sâu tơ, bọ nhảy.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, héo xanh/hoa cúc, nhện đỏ, đốm đen, phấn trắng/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại mạnh trên ngô Hè Thu tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Đẩy mạnh áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bón phân cân đối, hạn chế sử dụng thuốc BVTV ở giai đoạn dưới 40 ngày sau sạ. Thường xuyên thăm đồng  phát hiện dịch hại kịp thời, ưu tiên sử dụng các nhóm thuốc BVTV sinh học để quản lý sâu bệnh. Giảm mật độ gieo sạ, bón phân cân đối hạn chế bệnh đạo ôn, ngoài ra chú ý phòng trừ OBV, bọ trĩ đang phát triển và gây hại mạnh trên lúa giai đoạn < 40 ngày sau sạ, bệnh đạo ôn lá, khô vằn gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, đạo ôn cổ bông trên lúa giai đoạn đứng cái - trỗ, chín.  

2.2. Cây ngô

Mặc dù thời tiết mưa nhiều nhưng sâu keo mùa thu vẫn tiếp tục gây hại mạnh trên ngô vụ Hè Thu giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3. Cây sầu riêng

Sầu riêng đang giai đoạn thu hoạch, thời tiết có mưa rất thuận lợi cho bệnh xì mủ, thán thư phát triển và gây hại. Hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm vườn, chủ động phòng trừ bệnh xì mủ theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora sp. hại sầu riêng do Cục BVTV ban hành.

2.4. Cây cà phê

Hiện nay bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh khô cành khô quả, vàng lá, rỉ sắt vẫn tiếp tục gây hại mạnh. Cần thăm vườn thường xuyên phát hiện sâu bệnh kịp thời. Chủ động áp dụng các biện pháp IPM tỉa cành, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại và sử dụng thuốc BVTV theo quy tắc 4 đúng để quản lý sâu bệnh hiệu quả, hạn chế tình trạng rụng quả non. Lưu ý từ 30/6/2021 không được phép sử dụng thuốc trừ cỏ Glyphosate để diệt trừ cỏ dại, khuyến khích áp dụng các biện pháp thủ công, cơ giới quản lý cỏ dại thay thế thuốc hóa học

2.5. Rau, hoa

Thời tiết đang trong giai đoạn mùa mưa chú ý gia cố nhà kính nhà lưới, đề phòng giông lốc, mưa đá gây thiệt hại cây trồng, khơi thông mương rãnh thoát nước tránh ngập úng cục bộ. Ngoài ra, cần đảm bảo mật độ, khoảng cách trồng, lên luống cao, vệ sinh đồng ruộng đảm bảo vườn thông thoáng hạn chế các loại bệnh hại như mốc sương, đốm lá vi khuẩn, virus hại cà chua, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch hại rau họ thập tự; rỉ sắt, virus hại hoa cúc./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

    KT. CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác