Thống kê truy cập

3115721
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1772
1772
25090
3115721

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 21/12 – 27/12/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:  118/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 52 (Từ ngày 21/12 – 27/12/2020)

 I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác, có nơi mưa vừa; nhiệt độ trung bình 17,4 – 26,30C, cao nhất 24,4 – 340C, thấp nhất 13,2 – 22,50C; độ ẩm không khí 79 – 90%, lượng mưa 2,0–94,4mm, tổng số giờ nắng 47,6 – 68,8h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

 

Đẻ nhánh

10

Đòng trỗ

45

Ngậm sữa -  chín

1.331

Thu hoạch

10.806,1

Tổng

12.192,1

Vụ Đông Xuân

Mạ

1.561

Đẻ nhánh

1.791

Đòng trỗ

670

Ngậm sữa -  chín

220

Tổng

4.252

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Trỗ cờ - chín

451,6

Thu hoạch

1342,0

Tổng

1.793,6

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con

423

Tổng

423,0

Cây cà phê

Nuôi quả

170.895

Cây điều

Rụng lá – ra đọt non

28.092,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.326,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc

12.014,8

Cây tiêu

Quả non

2.142,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá (PTTL) – thu hoạch

1.497

Cây sắn (mì)

Phát triển thân lá

133,2

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.430

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Mật độ sâu (con/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh

phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

I

Cây lúa: đòng trỗ - chín

1

Bệnh đen lép hạt

5

11,3

 

Cấp 1-5

Đạ Tẻh

2

Đạo ôn cổ bông

5

15

 

Cấp 3-5

Đạ Tẻh, Lạc Dương, Cát Tiên

II

Cây ngô: PTTL – phun râu

 

1

Sâu keo mùa thu

2 – 6

11

 

Tuổi 2 – 5

Lạc Dương, Đơn Dương

III

Cây cà phê: nuôi quả - thu hoạch

 

1

Bọ xít muỗi

13 – 15

25

 

Non – TT

Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông

2

Bệnh khô cành, khô quả

18, 2

25

 

Cấp 1-3

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

5 – 24

26,7

 

Cấp 2-3

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà

IV

Cây điều: chăm sóc – ra đọt non

 

1

Bọ xít muỗi

13 – 16,8

27,5

 

Non – TT

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

15 – 17,4

28,3

 

Cấp 1 – 5

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu: quả non

1

Bệnh chết nhanh

2 – 6,6

19,6

 

Cấp 5-7

Đạ Huoai, Đức Trọng

VI

Cây sầu riêng: chăm sóc

1

Bệnh chảy gôm

4,7 – 17,1

46,7

 

 

 Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh xoăn lá

4,9 – 9,9

23,3

 

-

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

6 – 15,6

40

 

Cấp 2 - 4

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh sọc thân

8

13

 

-

Đà Lạt

IX

Cây sắn (mì)

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

18,5

50

 

-

Đạ Tẻh

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

I

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh đen lép hạt

130

15

0

145

0

Đạ Tẻh

2

Đạo ôn cổ bông

61,5

7

4

72,5

52,5

Đạ Tẻh, Lạc Dương, Cát Tiên

II

Cây ngô

 

 

 

 

 

 

1

Sâu keo mùa thu

79

4

4

87

220

Lạc Dương, Đơn Dương

III

Cây cà phê

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

843,8

216,2

0

1.060

6.680

Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông

2

Khô cành, khô quả

5.518,7

239,2

0

5.757,9

18.154

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

3.294,9

26

0

3.320,9

16.072

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Lâm Hà

IV

Cây điều

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

3.234,5

309,1

0

3.543,6

265

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

3.845,5

195

0

4.040,5

410

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chết nhanh

11,7

11,3

3,8

26,8

141,5

Đạ Huoai, Đức Trọng

VI

Cây sầu riêng

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chảy gôm

1.173,9

938,8

561,5

2.675,2

2000

Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh xoăn lá

122

85

12

219

1565

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

286,3

74,3

12

372,6

1565

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh sọc thân

10

0

0

10

1.300

Đà Lạt

IX

Cây sắn

 

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

24

3

2

29

0

Đạ Tẻh

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

3.1. Cây lúa:

- Bệnh đen lép hạt gây hại 145ha tại Đạ Tẻh,tăng 20ha so với kỳ trước, TLH 5 – 11,3%.

- Đạo ôn cổ bông gây hại 72,5ha tại Đạ Tẻh, Lạc Dương, Cát Tiên, tăng  5,5ha so kỳ trước, TLH 5 - 15%.

- Các đối tượng khác như: bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, chuột, …chủ yếu gây hại nhẹ.

3.2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 87ha tại Lạc Dương, Đơn Dương (4ha nhiễm nặng), tăng 3ha so với kỳ trước, mật độ 2 - 11con/m2.

3.3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ - trung bình 1.060ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (giảm 105ha so kỳ trước), TLH 13 – 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại  5.757,9 ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê, tăng 464ha so với kỳ trước, TLH 7,5 - 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ - trung bình 3.320,9ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Lâm Hà, (tăng 133ha so kỳ trước), TLH 5-26,7%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

3.4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.554ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, giảm 2ha so với kỳ trước,TLH 5 – 12,7%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

3.5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi chủ yếu gây hại nhẹ 3.543,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, (giảm 108ha so với kỳ trước), TLH 5,8 – 27,5%.

- Bệnh thán thư gây hại ở mức nhẹ - trung bình 4.040,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 16ha so kỳ trước), TLH 5,9 – 28,3%.

3.6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so kỳ trước gây hại 26,8ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (3,8ha nhiễm nặng), TLH 2,6 – 19,6%.

3.7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so kỳ trước gây hại trung bình - nặng 1.501,3ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 4,7 – 46,7%.

3.8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 97ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (12ha nhiễm nặng), tăng 28,1ha so với kỳ trước, TLH 4,9 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương cà chua gây hại 372,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 90,9ha so với kỳ trước), TLH 6 – 40%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 343ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, (tăng 10ha so với kỳ trước), mật độ từ 5 -25 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 152,9ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, giảm 3,5ha so với kỳ trước, TLH 3,3 – 13,3%.

Hoa cúc: Bệnh virus ít biến động so kỳ trước, gây hại nhẹ 10ha tại Đà Lạt, TLH 8-13%.

3.9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 29ha tại Đạ Tẻh (2ha nhiễm nặng), TLH 18,6 – 50%.

3.10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

-  Cây lúa: Chú ý phòng trừ bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông trên lúa Mùa giai đoạn làm đòng - trỗ, chín; ốc bươu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá trên lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh.

-  Cây cà phê: Bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, khô quả, đốm mắt cua tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn thu hoạch.

- Cây điều: Chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục cành gây hại điều giai đoạn phát triển chồi, lá non.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư tiếp tục gây hại sầu riêng tại các huyện phía Nam.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, đốm lá, virus trên rau họ cà, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn, sương mai/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, mốc xám, đốm đen, phấn trắng/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô Đông Xuân tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân xuống giống tập trung, kết thúc xuống giống lúa Đông Xuân chính vụ trước 10/01/2021. Khuyến cáo áp dụng kỹ thuật sạ thưa, sạ hàng (80 - 100kg/ha) nhằm tiết kiệm  giống và hạn chế sâu bệnh. Đối với lúa Đông Xuân sớm cần chú ý phòng trừ rầy nâu, ốc bươu vàng, lúa Mùa cuối vụ chú ý bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông.

 2.2. Cây bắp

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn  nông dân chủ động phòng trừ sâu keo sớm ngay từ đầu vụ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3 Cây điều

Hiện nay cây điều đang phát triển chồi lá non. Chủ động hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, tỉa cành tăm, cành sâu bệnh tạo cho vườn thông thoáng, cần tranh thủ thời tiết có mưa, đất ẩm khẩn trương bón phân giúp cho cây điều ra hoa, đậu trái thuận lợi. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân, đục cành, sâu róm gây hại cây điều.

2.4. Cây sầu riêng

Tiếp tục chỉ đạo tập trung phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ tại huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành. Ngoài ra chú ý bệnh thán thư và rầy bông.

2.5. Cây cà phê

Hiện nay nông dân đang tập trung thu hoạch cà phê. Hạn chế sử dụng thuốc BVTV giai đoạn này phòng trừ kiến và cỏ dại để không ảnh hưởng về dư lượng. Sau khi thu hoạch chủ động cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, vệ sinh vườn, phát quang bụi rậm, bón phân để cây phục hồi và tăng khả năng ra hoa đậu quả niên vụ sau.

2.6.Cây sắn

Tuyên truyền, vận động nông dân nhổ bỏ tiêu hủy sớm cây sắn nhiễm bệnh kết hợp phòng trừ bọ phấn theo quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn đã được Chi cục Trồng trọt & BVTV hướng dẫn tại văn bản số 96/TTBVTV ngày 7/5/2020.

2.7. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý tốt bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp. Ngoài ra chú ý các đối tượng mốc sương, đốm lá trên rau họ cà, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, rau họ thập tự./.

 

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

 KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác