Thống kê truy cập

3116075
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2126
2126
25444
3116075

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 29/6 - 6/7/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 36/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

 BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 27 (Từ ngày 29/6 – 06/7/2020)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng ngày nhiều mây, chiều tối có mưa; nhiệt độ trung bình 19,8 – 23,10C, cao nhất 30,2 – 340C, thấp nhất 6 – 18,80C; độ ẩm không khí 83 – 90%, lượng mưa 66,8 – 184,5mm, tổng số giờ nắng 142,3h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Hè Thu

Mạ

360

Đẻ nhánh

3.061

Đòng – trỗ

1.989,7

Ngậm sữa - chín

374

Thu hoạch

90

Tổng

5.874,7

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

Cây con – phun râu

3.004

Cây cà phê

Trái non

164.744

Cây điều

Chăm sóc – ra đọt non

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Nuôi trái – thu hoạch

8.520

Cây tiêu

Thu hoạch

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.238

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.233

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

 II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Mật độ sâu (con/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh

phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

I

Cây lúa: Đẻ nhánh – đòng trỗ

 

1

Bệnh đạo ôn lá

5 - 9

33,3

 

Cấp 1-5

Đạ Tẻh, Cát Tiên

II

Cây ngô: Cây con – phun râu

 

1

Sâu keo mùa thu

2 - 5

12

 

Tuổi 1 - 4

Lạc Dương, Đơn Dương

III

Cây cà phê: quả non

 

1

Bọ xít muỗi

10 - 15

25

 

Non - TT

Lạc Dương, Đà Lạt

2

Bệnh khô cành, khô quả

7,5 - 20

25

 

Cấp 1-3

Bảo Lâm, Lạc Dương, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đà Lạt, Đức Trọng

IV

Cây điều: chăm sóc

 

1

Bọ xít muỗi

14 – 20

26,1

 

Non - TT

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

2

Bệnh thán thư

12,5 – 20

30,6

 

Cấp 1 - 5

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cà chua: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh xoăn lá

7,5 - 10

21,3

 

Cấp 1 - 5

Đơn Dương, Đức Trọng

VI

Hoa cúc: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh sọc thân

10

18

 

Cấp 1-3

Đà Lạt

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

I

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh đạo ôn lá

131

41

3

175

67

Đạ Tẻh, Cát Tiên

II

Cây ngô

 

 

 

 

 

 

1

Sâu keo mùa thu

74

79

43

196

395

Lạc Dương, Đơn Dương

III

Cây cà phê

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

1.118

201

0

1.319

1.500

Lạc Dương, Đà Lạt

2

Bệnh khô cành, khô quả

4.298,1

216

0

4.514,1

11.807

Bảo Lâm, Lạc Dương, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đà Lạt, Đức Trọng

IV

Cây điều

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

5.097

195,3

0

5.292,3

487

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

2

Bệnh thán thư

7.159,7

390,5

0

7.550,2

490

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cà chua

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh xoăn lá

319,9

128,5

23,5

471,9

800

Đơn Dương, Đức Trọng

VI

Hoa cúc

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh sọc thân

10

5

0

15

1.300

Đà Lạt


3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

3.1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 175ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (3ha nhiễm nặng), TLH 7 – 33,3%.

- Bệnh khô vằn gây hại 43ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên, TLH 11-25%.

- Các đối tượng khác như: OBV, sâu cuốn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn…gây hại rải rác.

3.2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 196ha ngô tại Đơn Dương, Lạc Dương (43ha nhiễm nặng), giảm 16,2ha so với kỳ trước, mật độ 2 - 12 con/m2.

3.3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi hại 1.319ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 16,2ha so với kỳ trước), TLH 10 – 25%.

- Rệp sáp gây hại 706,6ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng (giảm 71ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 15%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại trung bình 216ha tại Lạc Dương, Lâm Hà, (giảm 40,2ha so với kỳ trước), TLH 20-25%.

- Mọt đục cành, sâu đục thân, bệnh rỉ sắt, vàng lá… chủ yếu gây hại nhẹ.

3.4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.997ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 211ha so với kỳ trước), TLH 5 – 10,6%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

3.5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 5.292,3ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 236,3ha so với kỳ trước), TLH 14 – 26,1%.

- Bệnh thán thư gây hại trung bình 390,5ha tại Đạ Huoai, Cát Tiên (tăng 195,2ha so với kỳ trước), TLH phổ biến 12,5 – 20%; cao 30,6%.

3.6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 39,2ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (9ha nhiễm nặng), TLH 2 – 34%.

3.7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình – nặng 1.200,9ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (342,1ha nhiễm nặng), tăng 9,9ha so với kỳ trước, TLH 16,4 – 46,7%.

3.8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 152ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (23,5ha nhiễm nặng), tăng 12,5ha so với kỳ trước, TLH 10 – 21,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 423ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 44,3ha so với kỳ trước), mật độ 6 – 22 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 134,2ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (giảm 5ha so với kỳ trước), TLH 3,5 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 10-18%.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Hiện nay, lúa Hè Thu chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, chú ý phòng trừ OBV, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, khô vằn.

- Cây cà phê: Thời tiết tiếp tục có mưa nhiều về chiều và đêm, bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, khô quả có khả năng lây lan và gây hại mạnh.

- Cây điều: Chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ tiếp tục gây hại mạnh tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

- Cây rau: Bệnh virus, mốc sương, thán thư, phấn trắng có khả năng tăng mạnh trên rau họ cà. Ngoài ra chú ý bệnh cháy lá, sương mai, sưng rễ/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, bệnh phấn trắng, mốc xám/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại mạnh tại Đơn Dương, Lạc Dương, Cát Tiên.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây bắp

Sâu keo mùa thu tiếp tục lây lan gây hại mạnh trên ngô vụ Hè Thu tại các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, cần hướng dẫn nông dân theo dõi và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.2.Cây điều

Hướng dẫn nông thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại trên vườn và xung quanh bờ, tạo cho vườn điều thông thoáng, hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, đục cành, bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại cây điều.

2.3. Cây sầu riêng

Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ hiện đang lây lan và gây hại mạnh tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành.

2.4. Cây cà phê

Hướng dẫn nông dân chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, bón phân đợt 3 cho cây hạn chế rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ rệp sáp, tuyến trùng, vàng lá, thối rễ, bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.5. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

 

 

Các tin khác