Thống kê truy cập

2910004
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1003
11282
53178
2910004

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021

KẾ HOẠCH

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ công chức, viên chức đảm nhận và đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

- Cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng đối tượng, phù hợp với sở trường công tác của từng cá nhân.

- Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Cán bộ công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đào tạo về lý luận, chính trị

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp, đề án vị trí việc làm và nhu cầu đào tạo của cơ quan. Chi cục Trồng trọt và BVTV đã đăng ký 01 công chức học lớp cao cấp lý luận chính trị.

2. Bồi dưỡng quản lý nhà nước

Đăng ký 05 công chức theo học lớp chuyên viên chính, 01 công chức học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, 01 viên chức học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 12 viên chức tham gia đào tạo chức danh nghề nghiệp ngạch Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III.

3. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nội vụ và các cơ quan, ban ngành tổ chức. Chi cục sẽ đăng ký và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị tham gia đầy đủ các khòa đào tạo, tập huấn.

(Chi tiết phụ lục đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Hành chính tổng hợp là đơn vị chủ trì, phối hợp với các phòng trạm có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021 kịp thời, hiệu quả.

- Các phòng, trạm bố trí, sắp xếp công việc để cán bộ công chức, viên chức tham gia đầy đủ, đảm bảo chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm túc quy định của các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

 

Nơi nhận:                                                                                   CHI CỤC TRƯỞNG

- Lãnh đạo Chi cục;                                                    

- Các phòng, trạm.                                                                              (đã ký)

                                                                                                      Hà Ngọc Chiến

 

Phụ lục: Danh sách công chức, viên chức

tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

                             

STT

Họ và tên

Chức vụ

Khóa đào tạo, bồi dưỡng

1

Hà Ngọc Chiến

Chi cục trưởng

Cao cấp lý luận chính trị

2

Lê Thị Thanh Nga

Trưởng trạm

 

 

 

QLNN ngạch chuyên viên chính

3

Vũ Thị Thúy

Trưởng phòng

4

Ngyễn Văn Danh

Trưởng phòng

5

Trương Bảo Dương

Trưởng Phòng

6

Phạm Phi Dũng

Chuyên viên

7

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

8

Lâm Thị Lê Na

Nhân viên

QLNN ngạch chuyên viên

9

Nguyễn Văn Danh

Trưởng phòng

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

10

Các viên chức trong đơn vị

Đào tạo chức danh nghề nghiệp ngạch Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III.

Các tin khác