Thống kê truy cập

2642464
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1029
4334
58524
2642464

Quyết định Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 156/QĐ-TTBVTV                                      Lâm Đồng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

 

CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ, về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chi cục Trưởng, Phó Chi cục trưởng, Trưởng các Phòng, Trạm và công chức, viên chức thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật căn cứ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                           CHI CỤC TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu VT.                                                                                                     (đã ký)

 

                                                                                                               Hà Ngọc Chiến

 

(Đính kèm Quy chế Ðánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 2021)

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (quy che.doc)Quy che danh gia xep loai chat luong CCVCQuy che danh gia xep loai chat luong CCVCphamdung142 kB2021-12-23 07:562021-12-23 07:56

Các tin khác