Thống kê truy cập

3741286
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
927
20737
45511
3741286

Thông báo về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2020

      SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Số: 40/TB-TTBVTV                                    Lâm Đồng, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón

          

Căn cứ Thông báo số 16/TB-SNN ngày 30/01/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng.

Căn cứ Văn bản số 237/SNN-KH ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, an toàn lao động, văn bản pháp luật mới.

Căn cứ nhu cầu tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón của các tổ chức cá nhân kinh doanh phân bón trên địa bàn Tỉnh.

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng thông báo mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón như sau:

1. Đối tượng:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông hóa, hóa học, sinh học).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian tập huấn: 03 ngày, từ ngày 20/5-22/5/2020

- Khai giảng vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/5/2020 tại Hội trường Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng - 12 Hùng Vương – Phường 10 – Tp. Đà Lạt.

3. Hồ sơ khi tham gia tập huấn

Mỗi học viên khi tham gia tập huấn nộp:

- 02 hình (4 x 6cm);

- Bản photocoppy giấy chứng minh nhân dân;

4. Học phí: 603.000 đồng/1 học viên

Mọi thông tin về lớp tập huấn liên hệ phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng – 12 Hùng Vương – Phường 10 – Tp Đà Lạt; điện thoại: 02633 577256.                            

Nơi nhận:                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG     

- Phòng Kinh tế Tp Đà Lạt, Bảo Lộc;

- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện;                                                   (đã ký)

- Trung tâm Nông nghiệp các huyện/thành phố;

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón;                                        Hà Ngọc Chiến

- Đăng webside Chi cục:

- Lưu: VT, TTPC, HCTH.

                                                                                            

Các tin khác