Thống kê truy cập

3545580
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2176
24268
85225
3545580

Danh sách thông báp tiếp nhận công bố hợp quy năm 2020

 

STT Số tiếp nhận Tên tổ chức, cá nhân công bố Tên sản phẩm Loại sản phẩm Quy chuẩn/Văn bản QPPL Loại hình đánh giá Ghi chú
Bên thứ nhất (Trường hợp tự công bố) Bên thứ ba (dựa trên kết quả của tổ chức chứng nhận được chỉ định
1 42/TB-TTBVTV
(ngày 19/5/2020)
Công ty CP Bình Điền Lâm Đồng BLC 10 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC 11 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
2 53/TB-TTBVTV
(ngày 03/6/2020)
Công ty CP Bình Điền Lâm Đồng Phân bón Đầu Trâu NPK 12-12-17+6S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT   x  
3 142/TB-TTBVTV
 (ngày 22/10/2020)
Cộng ty CP Bình Điền Lâm Đồng BLC NPK 16-16-8+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-16-8+8S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-16-8+6S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-8-16+6S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-8-16+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-8-16+8S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NUÔI TRÁI Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 18-14-7+7S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 18-8-16+5S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-7-17+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-7-17+7S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-7-17+8S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-7-14+10S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-5-17+8S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 22-8-18+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-16-14+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-8-14+8S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-5-10+10S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 26-9-13+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 20-12-7+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 18-4-22+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 22-6-4+13S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 20-5-5+10S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-8-18+5S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 22-10-20+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 18-12-8+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 15-8-18+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 19-13-8+5S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-5-20+5S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-5-20+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-6-18+8S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 18-6-16+6S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 15-5-15+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 12-6-6+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 8-4-8+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC MAGIE CANXI 10-14 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-7-21+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 21-7-17+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK  22-18-15+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 18-18-8+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 18-8-18+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK17-15-8+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-5-25+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-10-7+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 21-3-5+10S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 20-10-10+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-6-16+8S+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 16-5-17+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 12-5-7+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 9-5-8+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 30-10-10+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 19-9-19+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 17-15-15+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC NPK 19-16-8+TE Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC 01 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC 03 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC 04 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC LÂN HỮU CƠ ĐẦU TRÂU Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC Đạm Xanh Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC Đạm Vàng Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
4 158/TB-TTBVTV
(ngày 05/11/2020)
Cộng ty CP Bình Điền Lâm Đồng BLC 08 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC 09 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
5 169/TB-TTBVTV
(ngày 07/12/2020)
Cộng ty CP Bình Điền Lâm Đồng BLC ORGANIC NO.1 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC ORGANIC NO.2 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC ORGANIC NO.3 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    
BLC ORGANIC NO.4 Phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT x    

Các tin khác