Thống kê truy cập

3524557
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3245
3245
64202
3524557

Thông báo Về việc thẩm định hồ sơ và cho phép về nội dung tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo phân bón và giống cây trồng ở Lâm Đồng

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 56/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thẩm định hồ sơ và cho phép về nội dung tổ chức trình diễn, tập huấn,

hội thảo, hội nghị, quảng cáo phân bón và giống cây trồng ở Lâm Đồng

 

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón.

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/201 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-SNN ngày 12/8/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Văn bản số 1561/SNN-TCCB ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng sẽ trực tiếp nhận hồ sơ, thủ tục tại bộ phận một cửa của Chi cục (số 12 Hùng Vương, Phường 10, Đà Lạt), thẩm định và cho phép về nội dung tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo phân bón (phân bón hữu cơ và phân bón khác), giống cây trồng ở Lâm Đồng. Cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ xin phép tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo phân bón hữu cơ và phân bón khác, giống cây trồng

1.1. Về phân bón hữu cơ, phân bón khác

1.1.1. Hồ sơ chỉ nộp một lần để lưu trữ, theo dõi:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

+ Thông báo tiếp nhận hợp quy của sản phẩm phân bón (bản sao công chứng).

+ Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị (bản sao công chứng).

+ Bản sao công chứng bằng cấp chuyên môn của người thuyết trình (các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp như: Bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, hóa học, công nghệ sinh học, sinh học…).

+ Tài liệu, tờ rơi, đĩa DVD, CVD.

+ Mẫu sản phẩm (khối lượng 01kg, 0.5 lít) hoặc maket bao bì sản phẩm.

Lưu ý: - Bổ sung hồ sơ khi thay đổi, phát sinh so với hồ sơ nộp lần đầu

 - Đối với các tổ chức, cá nhân chỉ kinh doanh phân bón (không là tổ chức đăng ký, sản xuất) khi tổ chức hội thảo phải có giấy ủy quyền hoặc hợp đồng cho phép phân phối sản phẩm của tổ chức đăng ký, sản xuất).

1.1.2. Hồ sơ nộp theo từng đợt hội thảo, quảng cáo:

- Đơn đăng ký hội tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón (mẫu 01).

1.2. Về giống cây trồng

1.2.1. Hồ sơ chỉ nộp một lần để lưu trữ, theo dõi:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

+ Thông báo tiếp nhận hợp quy của giống cây trồng - nếu có (bản sao công chứng).

+ Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị (bản sao công chứng).

+ Quy trình kỹ thuật sản xuất đối với từng loại giống đăng ký hội thảo.

+ Bản sao công chức bằng cấp chuyên môn của người thuyết trình (các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp như: Bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, hóa học, công nghệ sinh học, sinh học…).

+  Tài liệu, tờ rơi, đĩa DVD, CVD.

Lưu ý: - Bổ sung hồ sơ khi thay đổi, phát sinh so với hồ sơ lần đầu

 - Đối với các tổ chức, cá nhân chỉ kinh doanh giống cây trồng (không là tổ chức đăng ký, sản xuất) khi tổ chức hội thảo phải có giấy ủy quyền hoặc hợp đồng cho phép phân phối sản phẩm của tổ chức đăng ký, sản xuất).

1.2.2. Hồ sơ nộp theo từng đợt hội thảo, quảng cáo:

- Đơn đăng ký tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng giống cây trồng (mẫu 02).

1.3. Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo phân bón, giống cây trồng

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng hoặc qua đường bưu điện (Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng - 12 Hùng Vương – Phường 10 – Tp Đà Lạt); Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Fax: 02633 834797.

- Thời hạn giải quyết: không quá 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân xin phép tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo nhận trực tiếp và ký nhận văn bản cho phép tại bộ phận một cửa của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng.

Thông tin về việc tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, giống cây trồng sẽ được đăng hàng ngày trên trang Web của Chi cục (ttbvtv.lamdong.gov.vn).

2. Các thủ tục hành chính khác đang thực hiện tại văn phòng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng

Hiện nay, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đang thực hiện 12 bộ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại văn phòng Chi cục theo Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng và 02 nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền tại văn bản số 1561/SNN-TCCB ngày 10/8/2017.

2.1. 12 thủ tục hành chính đang thực hiện tại văn phòng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng

- Có 03 thủ tục hành chính thời gian giải quyết không quá 24 giờ khi nhận hồ sơ hợp lệ:

+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.

+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

- Có 04 thủ tục hành chính thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc khi nhận hồ sơ hợp lệ:

+ Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy.

+ Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng.

+ Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác dựa trên kết quả đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy.

+ Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

- Có 02 thủ tục hành chính thời gian giải quyết không quá 12 ngày làm việc khi nhận hồ sơ hợp lệ:

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

+ Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Có 01 thủ tục hành chính thời gian giải quyết không quá 15 ngày khi nhận hồ sơ hợp lệ:

+ Công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

- Có 02 thủ tục hành chính thời gian giải quyết không quá 30 ngày làm việc khi nhận hồ sơ hợp lệ:

+ Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

+ Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

2.2. 02 nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng ủy quyền

- Tiếp nhận đề cương khảo nghiệm phân bón và thực hiện kiểm tra việc khảo nghiệm phân bón trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

- Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống cây công nghiệp và cây ăn quả.

Các thủ tục hành chính trên được công khai tại văn phòng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng (số 12 Hùng Vương – Phường 10 – Tp Đà Lạt – Lâm Đồng) và đăng trên trang web của Chi cục (ttbvtv.lamdong.gov.vn).

3. Tổ chức thực hiện việc lưu trữ, kiểm tra, giám sát các thủ tục hành chính trên

3.1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ công tác về các nội dung nêu trên

Liên hệ, làm việc trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt & BVTV để nộp hồ sơ hoặc cần tư vấn, hướng dẫn qua điện thoại phòng Thanh tra Pháp chế: 02633 577256, Phòng Trồng trọt: 0263.830.770, phòng Tổ chức Hành chính: 02633 829857 để được hướng dẫn cụ thể.

3.2. Phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, phường, thị trấn

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tại địa phương. Theo thẩm quyền được giám sát việc tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, giống cây trồng và ngưng hoặc không cho phép hội thảo, quảng cáo khi sai địa điểm, không đúng nội dung so với văn bản cho phép.

Khi ngưng hoặc không cho phép tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, giống cây trồng phải có văn bản gửi về Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng qua số điện thoại 0946777899. Hàng tháng, Phòng Kinh tế Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện tổng hợp kết quả giám sát hội thảo, báo cáo về Chi cục để theo dõi, chỉ đạo.

3.3. Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố

Thực hiện việc giám sát về chuyên môn đối với các cuộc hội thảo, quảng cáo được Chi cục Trồng trọt & BVTV  ủy quyền bằng văn bản.

3.4. Hội Nông dân các cấp

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hội viên thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục nội dung tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, giống cây trồng.

Việc tổ chức trình diễn, tập huấn, hội thảo, hội nghị, quảng cáo hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, giống cây trồng ở Lâm Đồng phải được sự thống nhất bằng văn bản của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng. Đối với các cuộc hội thảo, quảng cáo phân bón, giống cây trông không có văn bản vẫn tiến hành là vi phạm pháp luật. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                             CHI CỤC TRƯỞNG
- Cục Bảo vệ thực vật (b/c);                                                                                    

- Cục Trồng trọt (b/c);                                                                                                                        (Đã ký)

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                                     

- Sở Công thương (b/c);                                                                                                                  Lại Thế Hưng

- Hội Nông dân tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;                                                                                        

- Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng;

- Trung tâm khuyến nông tỉnh;

- Các trường đại học, viện nông nghiệp;

- Phòng Kinh tế Đà Lạt, Bảo lộc;

- Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện;

- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện;

- TTNN các huyện, thành phố;

- Hội Nông dân: các huyện, thành phố;

- Hội Nông dân: các xã, phường, thị trấn; 

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- Các doanh nghiệp SX, KD phân bón, giống cây trồng;

- Trang Web Chi cục TT & BVTV Lâm Đồng;

- Lưu: VT, TTPC, HCTH.

 

MẪU 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRÌNH DIỄN, TẬP HUẤN, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ,

QUẢNG CÁO HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Lâm Đồng

 

- Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………………………

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………………………………………

- E-mail: ………………………………………………………..................

- Họ tên người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:......................................

- Điện thoại liên hệ:.......................

  1. Nội dung Hội thảo:

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả của …..sản phẩm, gồm:

STT

Tên phân bón

Thành phần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Người thuyết trình:……………………………

   Trình độ chuyên môn:…………………...........

              Điện thoại liên hệ:……………………………..

  1. Thời gian, địa điểm và số lượng người tham dự

STT

Địa điểm tổ chức

Thời gian

Số người tham dự

1

UBNDxã/phường/thị trấn…,huyện/ thành phố….

8 giờ ngày 00/00/20…

 

2

Thôn/xóm…, xã…, huyện…

14 giờ ngày 00/00/20…

 

 

(Tổ chức, cá nhân) ……………….cam kết tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các loại phân bón theo đúng nội dung và sản phẩm như đăng ký.

 

……., ngày…  tháng…  năm 20…
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ,  đóng dấu)

 

 

                                                       MẪU 02                                                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRÌNH DIỄN, TẬP HUẤN, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ,

QUẢNG CÁO HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRÔNG

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Lâm Đồng

 

- Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………………………

- Địa chỉ: .................................................................................................

-  Điện thoại: ………………………………………………………………

- E-mail: ………………………………………………………..................

- Họ tên người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:......................................

- Điện thoại liên hệ:.......................

  1. Nội dung Hội thảo:

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng giống cây trồng của …..sản phẩm, gồm:

STT

Tên giống cây trồng

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Người thuyết trình:……………………………

   Trình độ chuyên môn:…………………...........

              Điện thoại liên hệ:……………………………..

  1. Thời gian, địa điểm và số lượng người tham dự

STT

Địa điểm tổ chức

Thời gian

Số người tham dự

1

UBNDxã/phường/thị trấn…,huyện/ thành phố….

8 giờ ngày 00/00/20…

 

2

Thôn/xóm…, xã…, huyện…

14 giờ ngày 00/00/20…

 

 

(Tổ chức, cá nhân)…………… cam kết tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các loại giống cây trồng theo đúng nội dung và sản phẩm như đăng ký.

 

……., ngày…  tháng…  năm 20…
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ,  đóng dấu)

 

 

Các tổ chức, cá nhân có thể tải nội dung và mẫu hồ sơ này ở file THÔNG BÁO dưới đây.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (THONG BAO.doc)THONG BAO.doc 101 kB2017-08-30 07:432017-08-30 07:43