Thống kê truy cập

3685985
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5168
14479
123668
3685985

Kế hoạch chào cờ sáng thứ 2 đầu tháng năm 2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 20/KH-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 7 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2022

 

Thực hiện Văn bản số 94-CV/ĐUS ngày 15/6/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2022.

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ 5 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung sinh hoạt

Phân công thực hiện

Tháng 8

(01/8/2022)

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)

Phòng Hành chính TH

Tháng 9

(05/9/2022)

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (6/9/1902 - 6/9/2022)

Phòng Trồng trọt

Tháng 10

(03/10/2022)

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc đánh giá bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam." của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 15/5/2021: “Quan trọng ở thời điểm có tính lịch sử”

Phòng Thanh tra PC

Tháng 11

(07/11/2022)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  “Bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc”

Phòng Bảo vệ thực vật

Tháng 12

(05/12/2022)

Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trạm Kiểm dịch & KĐ

Ngoài ra, Phòng Hành chính Tổng hợp rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị các tin tức, sự kiện quan trọng; tình hình kinh tế - xã hội; các vấn đề dư luận quan tâm và tham mưu biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng.

Đề nghị Trưởng các phòng, trạm chỉ đạo công chức, viên chức nghiên cứu, chuẩn bị nội dung theo chủ đề được phân công để thông qua tại các buổi sinh hoạt.

Nơi nhận:

 

- Lãnh đạo Chi cục (03);

- Chi ủy Chi bộ;

- Các phòng, trạm;

- Lưu VT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

  

Trần Quang Duy

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Ke hoach chao co sang thu 2.pdf)Ke hoach chao co sang thu 2.pdf ttbvtv790 kB2022-08-08 08:402022-08-08 08:40

Các tin khác