Thống kê truy cập

3888372
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5259
31501
89632
3888372

Thông báo kết quả kiểm tra dư lượng thuốc BVTV tháng 3/2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 81/BVTV                               Lâm Đồng, ngày 25 tháng 3 năm 2014

                         V/v Thông báo kết quả kiểm tra

                       dư lượng thuốc BVTV tháng 03/2014.

Kính gửi: Công ty Rừng hoa Bạch Cúc.

 Căn cứ thông tư số 05/2010/TT - BNNPTNT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

Ngày 24/3/2014 Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiến hành lấy 02 mẫu rau, quả gồm: cà chua Rijk Zwaan và bố xôi tại vườn sản xuất của công ty Rừng hoa Bạch Cúc.

Phương pháp lấy mẫu: theo TCVN 9016:2011 - Phương pháp lấy mẫu rau tươi trên vườn sản xuất.

Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích và đánh giá kết quả dư lượng thuốc BVTV: Xác định dư lượng thuốc trong mẫu theo phương pháp phân tích nhanh bằng bộ dụng cụ GT Testkit của Thái Lan.

Kết quả phân tích:

Ký hiệu mẫu

(Sample sign)

Tên mẫu

(Name of samples)

Kết quả

( Results)

BX49

Bố xôi (Spinach)

Giới hạn an toàn (Safe for consumption)

CC50

Cà chua Rijk Zwaan (Tomato)

Không phát hiện (Undetected)

Chi cục BVTV Lâm Đồng thông báo kết quả kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trên các sản phẩm rau, quả đến công tyRừng hoa Bạch Cúc để biết và đề nghị công ty tiếp tục duy trì việc sản xuất để đảm bảo chất lượng rau tại Công ty.

                                                                                                       P. CHI CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:                  

 - Như trên;

- Phòng NN&PTNT Lạc Dương;                                                     (Đã ký và đóng dấu)

- Chi cục QLCL NLS & TS;

 - Lưu PT, VT.                                                                                       NGUYỄN THỊ TUYẾT

 

Các tin khác