Thống kê truy cập

3905550
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
65
4621
106810
3905550

Thông báo về việc mở lớp Huấn luyện an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV

      SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 145/TB-TTBVTV                                                            Lâm Đồng, ngày 29 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp Huấn luyện an toàn lao động trong vận chuyển,

 bảo quản thuốc BVTV.

Căn cứ Văn bản số 237/TB-SNN ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch và dự toán tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, an toàn lao động, văn bản pháp luật mới.

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng dự kiến mở lớp Huấn luyện an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng tập huấn: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Thời gian dự kiến tập huấn: 03 ngày, từ ngày 11-13/11/2020.

3. Địa điểm tổ chức: Tp Đà Lạt – Lâm Đồng

4. Chi phí tổ chức tập huấn: 577.000 đồng/người

(Chi phí do các học viên tham gia lớp học đóng)

Vậy Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và đăng ký gửi về Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng (Đ/c: số 12 Hùng Vương - Phường 10 - Tp Đà Lạt) trước ngày 05/11/2020.

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Thanh tra – Pháp chế. ĐT: 02633.577.256 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                           

Nơi nhận:                                                                                                             CHI CỤC TRƯỞNG   

- Các tổ chức, cá nhân vận chuyển thuốc BVTV;

- Đăng webside Chi cục:                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu: VT, TTPC, HCTH.

                                                                                                                                 Hà Ngọc Chiến

 

 

 

   TÊN CƠ SỞ.                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

 ……………………………………..                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Kính gửi Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN THUỐC BVTV

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….., ngày …tháng ….năm 2020

Đại diện cơ sở

(ký tên, đóng dấu)

Các tin khác