Thống kê truy cập

3747580
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4068
4068
51805
3747580

Ghi nhãn giống cây trồng

Giống cây trồng là hàng hóa khi kinh doanh phải ghi nhãn hàng hóa. Việc ghi nhãn giống cây trồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa và theo qui định tại Điều 10 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 qui định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Nội dung ghi nhãn gồm:

- Tên giống cây trồng.

- Cấp giống theo quy định tại tiêu chuẩn quốc gia. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

- Đặc tính của giống bao gồm: Chỉ tiêu bắt buộc gồm chỉ tiêu nêu trong TCQG hoặc TCCS về giá trị canh tác, giá trị sử dụng; chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc TCCS phù hợp quy định tại Điều 25 của Luật Trồng trọt. Trường hợp sử dụng TCCS khi chưa có TCQG hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phải có đủ thông tin về các chỉ tiêu (chỉ tiêu về năng suất, chỉ  tiêu chất lượng chính, mức độ chống chịu với các loài sâu, bệnh chủ yếu, thời gian sinh trưởng, thời vụ gieo trồng, phạm vi địa lý, các chỉ tiêu về chất lượng vật liệu nhân giống tương tự các nhóm cây trồng tương ứng đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như quy chuẩn đối với hạt giống của cây ngũ cốc hoặc cây rau màu, cây giống, hom giống, cành giống…); chỉ tiêu tự nguyện khác về giống cây trồng (nếu có).

- Hướng dẫn bảo quản và sử dụng: Ghi rõ điều kiện bảo quản; phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý, tóm tắt quy trình trồng và chăm sóc (khi có yêu cầu đặc biệt) phù hợp với thông tin trong hồ sơ cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng.

- Thông tin cảnh báo an toàn (nếu có).

- Định lượng giống cây trồng (khối lượng giống hoặc số lượng cây, bầu, hom giống).

- Ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng; ngày sản xuất cây ghép là ngày ghép; ngày sản xuất cành giống, hom giống là ngày cắt cành giống, hom giống; ngày sản xuất hạt giống, củ giống là ngày thu hoạch; ngày sản xuất của cây giống nhân theo phương pháp nuôi cấy mô là ngày chuyển từ ống nghiệm ra vườn ươm.

- Tên và địa chỉ của tổ chức sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng.

- Mã số lưu hành giống cây trồng đối với giống cây trồng được cấp quyết định lưu hành, gia hạn quyết định lưu hành.

- Xuất xứ giống cây trồng: Ghi cụm từ “sản xuất tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất với giống cây trồng nhập khẩu.

- Mã hiệu lô giống phù hợp với hồ sơ truy xuất nguồn gốc giống cây trồng, mã hiệu lô giống thực hiện theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 qui định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

- Thông tin về cây trồng biến đổi gen đối với vật liệu nhân giống của giống cây trồng biến đổi gen./.   

Phạm Ngọc Toản

Các tin khác